Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ALGASOL RENEWABLES, SL, AVESTON GRIFFORD LTD. I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 30 d’octubre de 2014

REUNITS

El senyor Miguel Verhein, amb el NIF número X1924203-T, que actua com a director executiu d’Algasol Renewables, SL (en endavant, Algasol), amb domicili a PO Box no 1, 07190 Esporles (Illes Balears), amb CIF núm. B57564569 (Full: PM-61820, Inscrip: 1, Llibre: 0, Foli: 164).

El senyor Miguel Verhein, amb NIF número X1924203-T, també actua en nom i com a representant de l’empresa Aveston Grifford Ltd. (en endavant, AG), amb domicili al Regne Unit, inscrita al registre mercantil número 1590054.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que l’entitat mercantil Algasol i la UIB tenen establerta una col·laboració en virtut de l’acord marc signat el 31 de juliol de 2008 i actualment manifesten la voluntat de desenvolupar un protocol específic.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest protocol derivat de l’esmentat acord marc, conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del protocol específic

L’objecte d’aquest protocol específic és posar en marxa a la UIB una línia de treball d’investigació amb la tecnologia de fotobioreactors (PBR) d’Algasol i AG.

L’empresa AG és titular de la patent a Europa amb el número 22428834.

L'empresa AG té un contracte de cessió d'ús a favor d’Algasol perquè pugui efectuar a Espanya estudis i activitats de desenvolupament tècnic de l'esmentada patent.

En tot cas, AG i Algasol mantindran el dret d’efectuar investigacions en desenvolupament de l'esmentada patent i fora del marc de l'objecte del present document.

Segona. Programa d’actuació

El programa d’actuació es desenvoluparà d’acord amb les previsions següents:

1. Pla de treball. Cronologia del desenvolupament. En primer lloc, es realitzarà l’adequació dels espais identificats en aquest protocol i l’aprovisionament del material en un termini màxim de 15 dies. Les tasques a realitzar per part de la UIB i d’Algasol a l’espai esmentat al punt 1 de la clàusula tercera seran les següents:

Tasques a realitzar per part de la UIB:

 1. Instal·lació de punt elèctric i d’aigua
 2. Retirada de runes
 3. Tancament de la parcel·la

Tasques a realitzar per part d’Algasol:

 1. Mesurament del terreny
 2. Marcatge de les rases (piscines) i casetes
 3. Realitzar les rases i col·locar casetes
 4. Cobrir fons de les rases amb sorra
 5. Instal·lar lona
 6. Instal·lar rails per cobrir els fotobioreactors
 7. Muntar en casetes els compressors, ampolles CO2, mesclador, cabalímetres...
 8. Instal·lar tubs d’alimentació i collita
 9. Instal·lar motors per a turbulències de l'aigua
 10. Omplir d'aigua
 11. Instal·lar fotobioreactors

Una vegada estiguin a punt les infraestructures i l’equipament en marxa, l’equip investigador s’encarregarà de realizar les tasques esmentades al punt 3 de la clàusula tercera. El manteniment del creixement d’algues a l’espai esmentat al punt 1 de la clàusula tercera el realitzarà el personal de l’equip investigador entre setmana. El personal d’Algasol farà el manteniment corresponent als equips de creixement d’algues a l’espai esmentat al punt 1 de la clàusula tercera una vegada cada dos dies de cap de setmana o festius.

2. Pressupost total i mitjans materials i humans. El pressupost total es desglossa de la manera següent:

Partida d’inversions per al condicionament dels espais i aportació del material necessari per a la realització dels treballs d’investigació, que es distribueix de la manera següent:

 1. Tasques definides al punt 1.a d’aquesta clàusula: 6.000 euros.
 2. Tasques definides al punt 1.b d’aquesta clàusula.
 3. Material aportat per part d’Algasol: 5.000 euros.

Quantitat variable corresponent al consum i manteniment anual de les instal·lacions.

Contraprestació anual destinada a l’equip investigador de 25.000 euros anuals (inclou els costs indirectes de la UIB).

3. En tot moment s’aplicaran les normes pròpies de la UIB i l’obligació de col·laboració següent: Algasol/AG i la UIB col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè les actuacions es puguin realitzar amb èxit.

4. Persones responsables d’aquesta actuació:

 • Per part de SmartUIB, el doctor Bartomeu J. Serra Cifre.
 • Per part de l'equip investigador, el doctor Jordi Lalucat Jo.

5.La UIB, conjuntament i per parts iguals amb Algasol/AG, tindrà sobre els resultats de les investigacions resultants d’aquest protocol els drets que estableix la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents d’innovació i models d’utilitat. La publicació o comercialització dels resultats de la investigació requeriran, en qualsevol cas, el consentiment corresponent d’Algasol o AG. Aquest consentiment es podrà donar a través de qualsevol mitjà escrit que les parts considerin adequat en cada moment.

Tercera. Obligacions de la UIB

La UIB es compromet a:

 1. Dedicar aproximadament un espai de 800 m2 per al condicionament de les piscines on aniran els PBR d’Algasol. Aquest espai seria adjacent als horts solidaris, a la part més propera de Ca ses Llúcies.
 2. Habilitar i adequar l'espai del punt 1: instal·lació de punt elèctric i d’aigua, retirada de runes i tancament de la parcel·la.
 3. Participació d'un equip investigador constituït com a mínim pel responsable de l'equip investigador i un tècnic de laboratori. En la investigació hi podran participar estudiants de la UIB seguint la normativa vigent de la UIB. L'equip investigador es compromet al manteniment de la col·lecció de microalgues necessàries per al desenvolupament del projecte i a preparar als seus laboratoris els inòculs necessaris per als PBR, així com a fer el seguiment dels cultius seguint unes bones pràctiques microbiològiques. L'equip investigador proporcionarà també assessoria tècnica per assegurar una bona producció en els PBR.
 4. L'equip investigador desenvoluparà les seves activitats en els espais que actualment té disponibles el grup de Microbiologia al Departament de Biologia a l'edifici Guillem Colom Casasnovas. En cas de ser necessari, l'equipament que pugui cedir Algasol per al desenvolupament del projecte s'ubicarà en aquests mateixos espais.
 5. Facilitar l’accés al personal d’Algasol a l’espai esmentat al punt 1 d’aquesta clàusula perquè pugui realitzar les tasques de manteniment definides al punt 1 de la clàusula segona.
 6. Fer un bon ús de tot el material cedit per part d’Algasol.
 7. Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades per al condicionament dels espais.
 8. L'equip investigador serà l'únic responsable dels aspectes científics i tècnics de la investigació dins la UIB.
 9. Dedicar un 10% de la quantitat ingressada per aquest programa a activitats de SmartUIB i a possibles despeses relacionades amb l’adequació de l’espai dedicat, detallat al punt 1 d’aquesta mateixa clàusula, que no estiguin cobertes o previstes dins l’aportació definida al punt 13 de la quarta clàusula.
 10. En cas que sorgeixi la possibilitat de registrar alguna patent con a resultat dels treballs d'aquest protocol, la UIB ho negociarà amb Algasol/AG.

Quarta. Obligacions d’Algasol i AG

Algasol i AG es comprometen a:

 1. No realitzar cap actuació dins l’àmbit d’aquest protocol que pugui perjudicar o comprometre la imatge de la UIB.
 2. Donar suport tècnic i revisar, juntament amb l’equip investigador que dugui a terme les tasques definides, l’evolució d’aquestes, si escau.
 3. Proporcionar i instal·lar l’equipament necessari als espais de la UIB esmentats a la clàusula tercera.
 4. Realitzar la infraestructura necessària per posar en flotació els PBR d’Algasol/AG, així com s’encarregaran del seu manteniment, tal com s’ha estipulat al punt 1 de la clàusula segona.
 5. Instal·lar la infraestructura necessària per dur a terme el programa, sota la supervisió de la Unitat Tècnica de la UIB i l’autorització del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
 6. Realitzar el millor esforç per transferir aigua reciclada dels estanys a les piscines esmentades al punt 1 de la clàusula tercera per a la flotació dels PBR.
 7. Respectar en tot moment l’entorn i les normes de la UIB. En qualsevol cas, sempre requeriran d’autorització de la UIB per realitzar qualsevol actuació a l’espai habilitat al campus per a aquest programa.
 8. Abonar a la UIB les despeses pressupostades al punt 2.a.i de la clàusula segona. Termini màxim: 30 dies des de la recepció de la factura emesa per part de la UIB.
 9. Abonar a la UIB semestralment les despeses d’electricitat i aigua, Termini màxim: 30 dies des de la recepció de la factura emesa per part de la UIB.
 10. Abonar a la UIB trimestralment la quantitat proporcional de contraprestació per a l’equip investigador esmentada al punt 2.c de la clàusula segona, que serà de 6.250 euros, més IVA, si escau. Termini màxim: 30 dies des de la recepció de la factura emesa per part de la UIB.
 11. Algasol/AG es compromet a contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar a terceres persones.
 12. Deixar, un cop acabat el programa, els terrenys en perfectes condicions: retirar-ne totes les instal·lacions mòbils, així com deixar-los nets de runes i altres instal·lacions realitzades com a conseqüència de l’activitat objecte d’aquest protocol.
 13. Fer una aportació econòmica de 6.250 euros, més IVA, si escau, corresponents a part de les despeses d’adequació i habilitació reflectides al punt 2 de la tercera clàusula, que seran lliurats a la UIB a la signatura d’aquest protocol.
 14. Mantenir en bon estat la parcel·la on es desenvoluparà l'activitat durant la vigència del protocol.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió, formada per dos representats de la UIB i un representant d’Algasol, per fer el seguiment periòdic del desenvolupament de les tasques dirigides al compliment de l’objecte del protocol i de les obligacions d’ambdues parts, a l’efecte de comprovar que les actuacions que es duen a terme s’ajusten al que es preveu al document.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Sisena. Termini de vigència i pròrrogues

El present protocol entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada de dos anys, prorrogable de forma automàtica per períodes anuals, excepte denúncia d'alguna de les parts, que haurà de ser notificada per escrit a l'altra part amb tres mesos d'antelació a la data en què hagi de produir-se la finalització del protocol.

Les parts poden modificar el present protocol en qualsevol moment per mutu acord.

En qualsevol cas s'han d’acabar les tasques dels programes o projectes que hi hagi en vigor.

Setena. Resolució del conveni de col·laboració

En qualsevol moment, són causes de resolució del present protocol les següents:

a)La finalització del termini de vigència o de les pròrrogues corresponents.
b)L’acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
c)La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es deriven de l’objecte del protocol.
d)L’incompliment, per part de qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la denúncia prèvia d’una de les parts.

Vuitena. Solució de les controvèrsies

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord cinquè. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans jurisdiccionals amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d’aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per Algasol Renewables, SL, i Aveston Grifford Ltd.,
Miguel Verhein

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).