Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE CESSIÓ DE DRETS ENTRE ELS SENYORS LLUÍS GARCIA I SEVILLA, JESÚS A. GARCIA SEVILLA I FERRAN GARCIA SEVILLA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA DIGITALITZACIÓ DE L’OBRA «RUTES AMAGADES DE MALLORCA»

Palma, 19 de novembre de 2014

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra els senyors Lluís Garcia i Sevilla, amb DNI 41345847-N i domicili a l’av. Can Picanyol, 22, 2n 1, 08173 Sant Cugat del Vallès, Jesús A. Garcia Sevilla, amb DNI 41357600-N, domiciliat al c/ Polònia, 3, 07170 Valldemossa, i Ferran Garcia Sevilla, amb DNI 41388356-V, domiciliat al c/ Rocafort, 244, 5è 5a, 08029 Barcelona.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural que té la col·lecció Rutes Amagades de Mallorca, obra del senyor Jesús García Pastor, ja que constitueix una referència pel que fa a la difusió i el coneixement de la geografia de Mallorca. I que els seus textos, imatges i cartografia descriuen d’una manera privilegiada la realitat geogràfica de la Mallorca de les dècades de 1960 i 1970, període en què la transformació territorial i econòmica del nostre territori havia començat, però encara pervivien molts d’elements de la societat preturística, reflectits a la perfecció en aquesta publicació.

II. Que consideren que, atès que en aquest moment l’edició en paper d’aquesta obra està exhaurida i no es pot trobar tampoc a la major part de les biblioteques públiques de l’illa, esdevé de difícil accés i consulta per als investigadors interessats en la nostra cultura i el públic en general. Un fet que provoca que tant l’obra com l’autor no siguin prou coneguts i convenientment valorats per la nostra societat.

III. Que per tal de posar a l’abast dels investigadors i el públic en general l’esmentada obra, consideren la millor solució que es digitalitzi i que s’inclogui a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i amb aquesta finalitat els signants del conveni autoritzen la UIB a dur a terme aquesta tasca.

IV. Que per tal de formalitzar l’autorització i cessió dels drets necessaris i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents

PACTES

PRIMER

Els senyors Lluís Garcia i Sevilla, Jesús A. Garcia Sevilla i Ferran Garcia Sevilla, com a hereus del senyor Jesús García Pastor, autor i editor de les Rutes Amagades de Mallorca i actuals titulars de la propietat intel·lectual de l’obra, cedeixen, amb caràcter gratuït, els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de l’obra per:

  • Adaptar, en la mesura que sigui necessària, la publicació al format, imatge o aparença d’Internet.
  • Reproduir la publicació en un suport digital per poder-la incorporar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada per la UIB, entenent que hi ha inclosos el dret d’emmagatzemar-la als seus servidors i el dret de realitzar-ne qualsevol reproducció temporal necessària per permetre que els usuaris puguin visualitzar-la, reproduir-la o guardar-la en suport digital o en suport paper, només per a ús privat i/o amb finalitats d’estudi i investigació.
  • Realitzar la comunicació pública o posada a disposició de la publicació a través d’Internet.
  • Facilitar el lliure i gratuït accés als textos complets de la publicació, tant a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears com de qualsevol proveïdor de serveis OAI-PMH.

La UIB adquireix únicament els drets que específicament es concreten en aquesta autorització.

La UIB no pot fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu dels textos complets dels articles. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

SEGON

En virtut del present conveni, la UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Rutes Amagades de Mallorca (que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears), els 83 fascicles de la publicació corresponents al període 1964 a 1980, dels quals es té una versió publicada en paper.
2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD als signants del conveni.
3. Publicar tots els números digitalitzats de la col·lecció Rutes Amagades de Mallorca a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-los accessibles, en obert, a la xarxa.

TERCER

Com a titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

QUART

Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

CINQUÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Lluís Garcia i Sevilla
Jesús A. Garcia Sevilla
Ferran Garcia Sevilla

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 d’octubre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).