Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA DE LES ILLES BALEARS

Palma, 10 de desembre de 2014

REUNITS

D’una part, el senyor Joan Puig Castanyer, major d’edat i amb NIF 43060979-B, en qualitat de president, que actua en representació del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CLIQIB). Domiciliat al carrer de Laura Bassi, s/n. Centre Empresarial Son Espanyol - ParcBIT, 07121 Palma, i amb CIF G-07094410.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en representació d’aquesta d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document i de comú acord

EXPOSEN

Primer. Que la formació acadèmica, l’actualització continuada i l’experiència pràctica són eixos fonamentals en l’aportació a la societat de personal altament preparat per incorpora-se a les empreses.

Segon. Que l’apropament i la col·laboració mutus entre la Universitat i el món empresarial és una realitat que demana una coordinació constant en els esforços comuns per aportar aquests professionals molt qualificats. Així doncs, la UIB, a través dels seus estudis de grau i postgrau, té l’oportunitat d’acostar els alumnes al món de l’empresa, posant-los en contacte amb la realitat social sobre la qual han de projectar els seus coneixements i preparació.

Tercer. Que el CLIQIB té per objecte, entre altres activitats, impulsar el desenvolupament empresarial del sector químic de les Illes Balears, especialment de les petites i mitjanes empreses, informant i formant empresaris i treballadors, fomentant la cooperació en competència, col·laborant en la millora de la seva gestió i augmentant la seva competitivitat, per la qual cosa està interessat a comptar amb el suport i els serveis de la UIB.

Quart. Que és el seu desig de contribuir al desenvolupament i enfortiment de les relacions entre ambdues entitats com a mitjà idoni de contribuir a la finalitat institucional compartida de promoure accions de foment de la qualitat dels estudis de grau i postgrau de la UIB mitjançant la realització conjunta d’activitats, així com de qualsevol altra activitat que fomenti la cooperació mútua, especialment la innovació en la recerca aplicada a solucions cientificotècniques.

Per tot això, reconeixent-se mútuament els dos intervinents plena capacitat per atorgar el present document,

ACORDEN

Primer. El present document té per objecte establir un protocol per al desenvolupament de les actuacions conjuntes que tinguin com a finalitat promoure la interrelació entre els estudis de la UIB amb la futura integració laboral dels alumnes formats, així com la col·laboració d’ambdues entitats per al desenvolupament de projectes de R+D+I.

Segon. Ambdues institucions promouran en les àrees d'interès mutu i en la mesura de les seves possibilitats, la consecució dels objectius següents:

a) Realització conjunta d'activitats acadèmiques, seminaris, conferències i treballs d'investigació.
b) Qualssevol altres accions i projectes de foment de la integració laboral, de la innovació i de la investigació aplicada.
c) Publicació i difusió de resultats d'interès comú.

Tercer. Els diferents camps i àrees de cooperació, així com els termes, condicions i procediments d’execució de cadascun dels projectes que s’implantin, seran fixats de mutu acord en convenis específics que s’incorporaran com a annexos a aquest protocol.

Quart. Per al seguiment, control i coordinació de cada conveni específic que s’aprovi en el desenvolupament del present conveni, es constituirà una comissió mixta que estarà integrada, com a mínim, per quatre responsables, dos designats per la UIB i els altres dos per CLIQIB.

Cinquè. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d’aquest conveni. Per a cada programa projecte s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè. El present conveni tindrà una vigència inicial de dos anys, a comptar del dia que se signi, i quedarà renovada per tàcita reconducció en el moment de la seva finalització, per successius períodes biennals, excepte denúncia expressa d’alguna de les parts, comunicada per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de finalització.

Així mateix, les modificacions que hi pretengui fer qualsevol de les parts han de ser proposades a l'altra institució amb una antelació mínima de tres mesos, i hauran de ser aprovades per ambdues institucions en els mateixos termes i amb els mateixos requisits que el present protocol.

Setè. La UIB i el CLIQIB s'obliguen a no difondre a tercers la informació i les dades de caràcter personal a què tinguin accés en la realització dels compromisos assumits en virtut d'aquest protocol, i a tractar-les amb el més absolut secret.

La UIB i el CLIQIB s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats, segons el nivell de seguretat exigible conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altre que el modifiqui o substitueixi en el futur. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, centres de tractament, locals, equip, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament.

Pel que fa a les dades de caràcter personal del CLIQIB a les quals pugui tenir accés la UIB, aquesta aplicarà les mesures de seguretat de nivell bàsic reflectides al reial decret esmentat. Pel que fa a dades de caràcter personal de la UIB a les quals pugui tenir accés el CLIQIB, aquest aplicarà les mesures de seguretat de nivell bàsic definides al reial decret esmentat.

Els deures de secret i no difusió subsistiran fins i tot després d’haver acabat la relació entre les parts.

Als annexos al conveni s'especificaran les clàusules de confidencialitat i de protecció de dades pertinents per a cada activitat o projecte.

Vuitè. La rescissió del conveni es produirà quan es doni alguna d'aquestes circumstàncies:

a) Incompliment de les parts.
b) Mutu acord de les parts, amb notificació i justificació prèvia amb una antelació mínima de tres mesos.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Pel CLIQIB,
Joan Puig

Per la UIB,

Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de novembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto