Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 26 de novembre de 2014 

REUNITS 

D’una part, el senyor Miquel Rosselló, president de la Fundació Ateneu Pere Mascaró, com a representant d’aquesta, amb domicili fiscal al carrer de General Riera, 3, 2n, 07003 Palma.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN  

I. Que la Fundació Ateneu Pere Mascaró té com a objectiu fonamental generar, elaborar, i difondre idees, propostes i pensament crític i alternatiu, i reflexionar-hi.

II. Que les finalitats d’aquesta Fundació són les següents:

1. La promoció d’accions i projectes de defensa dels drets humans i del foment de la cooperació al desenvolupament.
2. L’impuls de l’acció social i política transformadora, dels drets dels treballadors, dels immigrants i de les persones amb discapacitats.
3. La defensa dels valors de l’ecologisme i de la recerca de models de desenvolupament alternatius.
4. La promoció dels principis democràtics, del foment de la tolerància i solidaritat entre els pobles i la lluita contra qualsevol discriminació sexual, i l’impuls dels valors de la igualtat de gènere.
5. El foment de la investigació i l’estudi sobre la recuperació de la memòria històrica.
6. La generació de la reflexió i difusió d’idees i pensament alternatiu, sigui en el camp econòmic, social, polític o cultural.
7. La defensa de la identitat pròpia de les Illes Balears i la seva vinculació a l’àmbit dels països catalans.
8. La creació d’un espai transversal de reflexió, anàlisi, sensibilització, participació i transmissió de coneixement de la realitat social i política.
9. El foment de l’apoderament del teixit social i del treball en xarxa per a la transformació i el canvi de model econòmic.

III. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

IV. Que per acomplir les seves funcions ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.

V. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari que hi hagi una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest acord marc amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica. I tot altre tipus de formació que pugui tenir un interès social.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions.
2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Realització de programes de formació.
5. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius d’ambdues parts.
6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Ateneu Pere Mascaró,
Miquel Rosselló
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d’octubre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).