Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 ACORD ESPECÍFIC PER DUR A TERME LA PRIMERA FASE DE L’ORDENACIÓ, CATALOGACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA RAMIB EN L’ÀMBIT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 17 de desembre de 2014

REUNITS

 

D’una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Macià Tomàs Salvà, President de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), en nom d’aquesta corporació, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec, que té domicili a Palma, carrer de Can Campaner, núm. 4, baixos (CP 07003).

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN 

PRIMER. Que la RAMIB i la UIB varen signar en data 17 de setembre de 2014 un acord marc de col·laboració que a la clàusula segona, entre altres modalitats, preveia la col·laboració en matèria de documentació, ordenació i digitalització dels arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

SEGON. Que la RAMIB té un valuós arxiu històric i desitja procedir a la seva ordenació, catalogació i digitalització, per garantir-ne la preservació i facilitar-ne la consulta als investigadors.

TERCER. Que la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans i l’experiència necessaris en gestió i digitalització d’arxius històrics, i considera de gran interès per a la comunitat universitària l’Arxiu de la RAMIB com a font de coneixement per als investigadors de la UIB.

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears es comprometen a dur a terme l’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu històric de la RAMIB. La qual cosa es durà a terme en diverses fases a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària per anar-les abordant.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

La UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, es compromet a dur a terme la primera fase del pla d’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu històric de la RAMIB, que es concretarà en les accions següents:

1. Identificar els fons i les sèries documentals.
2. Crear el quadre d’organització de fons (QdOF).
3. Ordenar i protegir la documentació dins contenidors adequats: capses de cartró, carpetes i fulls separadors, tot de pH neutre, i normalitzats. Retolar els contenidors d’acord amb el QdOF.
4. Crear una col·lecció amb un sol exemplar de les Sessions Inaugurals, que passaria a formar part de l’arxiu. I separar-ne els duplicats, que s’organitzarien en una altra col·lecció com a part de la biblioteca.
5. Crear una col·lecció amb un sol exemplar dels Discursos de Recepció Acadèmica, que passaria a formar part de l’arxiu. I separar-ne els duplicats, que s’organitzarien en una altra col·lecció com a part de la biblioteca.
6. Catalogar informàticament a nivell de fons i sèries documentals tot l’arxiu històric mitjançant el programari d’Arxius de la UIB, basat en ICA-Atom.
7. Catalogar informàticament fins al nivell d’unitat documental bàsica el fons de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (870 unitats documentals).
8. Digitalitzar el fons de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca, com a mesura de preservació (atès el mal estat de conservació d’alguns dels documents) i de difusió, oferint el text complet dels documents digitals associats a la seva catalogació des del programari d’Arxius de la UIB (2 capses, 1.500 fulls a doble cara aproximadament).

TERCERA

La RAMIB es compromet a:

1. Facilitar l’accés del personal tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB a la documentació de l’arxiu sobre la qual s’ha d’actuar i a les dependències on està ubicada.
2. Autoritzar el trasllat a la UIB del material documental que s’ha de digitalitzar durant el temps necessari per dur a terme l’operació.
3. Abonar la quantitat de 7.520 euros, més els imposts corresponents, per finançar les despeses derivades de les tasques descrites a la clàusula segona. El pagament es farà efectiu un cop els serveis administratius de la UIB hagin emès la factura corresponent. L’ingrés serà abonat al compte corrent número ES9804872151102000000799.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència serà d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord marc al qual s’acull el present acord. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Macià Tomàs
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de novembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).