Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI ENTRE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA DIGITALITZACIÓ DEL BUTLLETÍ EDITAT PER AQUESTA INSTITUCIÓ ENTRE 1989 I 2013

Palma, 18 de desembre de 2014

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l’altra, el senyor Miquel Masot Miquel, amb DNI 15683081W, com a president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, amb CIF P0700017G i domiciliada a la Rambla, 10, Palma, en representació d’aquesta institució.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural que té la col·lecció Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, que aquesta institució edita des de 1989.

II. Que per tal de posar a l’abast dels investigadors i el públic en general aquesta obra, consideren la millor solució digitalitzar-la i incloure-la a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i amb aquesta finalitat, els signants del conveni autoritzen la UIB a dur a terme aquesta tasca.

III. Que per tal de formalitzar l’autorització i cessió dels drets necessaris i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents 

PACTES

PRIMER

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, institució editora del Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears i actual titular de la propietat intel·lectual de l’obra, cedeix amb caràcter gratuït els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de la col·lecció per:

  • Adaptar, en la mesura que sigui necessària, la publicació al format, imatge o aparença d’Internet.
  • Reproduir la publicació en un suport digital per poder-la incorporar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada per la UIB, entenent que hi ha inclosos el dret a emmagatzemar-la als seus servidors i el dret a realitzar qualsevol reproducció temporal necessària per permetre que els usuaris puguin visualitzar-la, reproduir-la o guardar-la en suport digital o en suport paper, només per a ús privat i/o amb finalitats d’estudi i investigació.
  • Realitzar la comunicació pública o posada a disposició de la publicació a través d’Internet.
  • Facilitar el lliure accés i gratuït als textos complets de la publicació, tant a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears com de qualsevol proveïdor de serveis OAI-PMH.

La UIB adquireix únicament els drets que específicament es concreten en aquesta autorització.

La UIB no pot fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu dels textos complets dels articles. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

SEGON

En virtut del present conveni, la UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears (que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears), tots els números corresponents al període 1989 a 2013, pel que fa als quals es disposa d’una versió publicada en paper.
2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD als signants del conveni.
3. Publicar tots els números digitalitzats de la col·lecció Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.
4. Gestionar l’adjudicació d’un DOI a cadascun dels articles continguts a la publicació. Catalogar-los i crear una col·lecció per articles a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.

TERCER

Com a titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

QUART

En virtut del present conveni l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears es compromet a abonar a la UIB la quantitat de 3.392,69 euros, més els imposts corresponents, per contribuir a fer front a les despeses derivades dels treballs a realitzar per part de la UIB. Aquesta quantitat serà abonada després que la UIB hagi emès la factura corresponent. L’ingrés s’haurà d’abonar al compte corrent número ES9804872151102000000799.

CINQUÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Miquel Masot
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto