Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI ENTRE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA DIGITALITZACIÓ DEL BUTLLETÍ EDITAT PER AQUESTA INSTITUCIÓ ENTRE 1989 I 2013

Palma, 18 de desembre de 2014

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l’altra, el senyor Miquel Masot Miquel, amb DNI (...), com a president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, amb CIF P0700017G i domiciliada a la Rambla, 10, Palma, en representació d’aquesta institució.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural que té la col·lecció Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, que aquesta institució edita des de 1989.

II. Que per tal de posar a l’abast dels investigadors i el públic en general aquesta obra, consideren la millor solució digitalitzar-la i incloure-la a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i amb aquesta finalitat, els signants del conveni autoritzen la UIB a dur a terme aquesta tasca.

III. Que per tal de formalitzar l’autorització i cessió dels drets necessaris i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents 

PACTES

PRIMER

L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, institució editora del Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears i actual titular de la propietat intel·lectual de l’obra, cedeix amb caràcter gratuït els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de la col·lecció per:

 • Adaptar, en la mesura que sigui necessària, la publicació al format, imatge o aparença d’Internet.
 • Reproduir la publicació en un suport digital per poder-la incorporar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada per la UIB, entenent que hi ha inclosos el dret a emmagatzemar-la als seus servidors i el dret a realitzar qualsevol reproducció temporal necessària per permetre que els usuaris puguin visualitzar-la, reproduir-la o guardar-la en suport digital o en suport paper, només per a ús privat i/o amb finalitats d’estudi i investigació.
 • Realitzar la comunicació pública o posada a disposició de la publicació a través d’Internet.
 • Facilitar el lliure accés i gratuït als textos complets de la publicació, tant a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears com de qualsevol proveïdor de serveis OAI-PMH.

La UIB adquireix únicament els drets que específicament es concreten en aquesta autorització.

La UIB no pot fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu dels textos complets dels articles. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

SEGON

En virtut del present conveni, la UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears (que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears), tots els números corresponents al període 1989 a 2013, pel que fa als quals es disposa d’una versió publicada en paper.
2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD als signants del conveni.
3. Publicar tots els números digitalitzats de la col·lecció Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.
4. Gestionar l’adjudicació d’un DOI a cadascun dels articles continguts a la publicació. Catalogar-los i crear una col·lecció per articles a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa.

TERCER

Com a titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

QUART

En virtut del present conveni l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears es compromet a abonar a la UIB la quantitat de 3.392,69 euros, més els imposts corresponents, per contribuir a fer front a les despeses derivades dels treballs a realitzar per part de la UIB. Aquesta quantitat serà abonada després que la UIB hagi emès la factura corresponent. L’ingrés s’haurà d’abonar al compte corrent número ES9804872151102000000799.

CINQUÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Miquel Masot
President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto