Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA GEOMA CEN, SL 

Palma, 26 de gener de 2015 

REUNITS 

D’una part, el senyor José M. Martí Sauras, com a administrador de l’empresa GEOMA CEN, SL, amb CIF núm. B57896011 i domicili social al carrer Polígon Industrial Son Llaüt, vial 3, nau 2B, 07320 Santa Maria del Camí.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF núm. Q0718001A i domicili social a la Cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN 

Que l’empresa GEOMA CEN, SL, té, entre altres objectius, la realització d'estudis d'investigació en el camp de la geofísica aplicada a l'agricultura i fisiologia de les plantes mediterrànies.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del personal docent i investigador pertanyent als seus departaments, facultats, escoles i instituts de recerca, té entre els seus objectius la investigació.

Que ambdues parts consideren que per dur a terme una investigació en les millors condicions és necessària una entesa i col·laboració formals, motiu pel qual se signa aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar accions específiques de recerca i divulgació científica en el camp de la geofísica aplicada a l'agricultura i fisiologia de les plantes mediterrànies, en els termes que s’acordin en els protocols respectius.

Segona. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà d’acord amb els objectius i les àrees d’interès definits als programes i activitats diversos. Les àrees de cooperació particulars es desenvoluparan en cada acció específica, tal com es detalla a continuació.

Tercera. Accions específiques

Per a cada acció específica s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L’origen, la naturalesa i la descripció de l'acció específica.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
3. La durada de l'acció.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el desenvolupament de l'acció i la seva distribució.

Aquests protocols d'acció específica han de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de comprimís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.

Per a cada acció s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultat d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, amb les limitacions establertes, si escau, als diferents documents signats.

Sisena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada part per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament si no és prèviament denunciat per alguna de les parts. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per GEOMA CEN, SL,
José M. Martí Sauras
Administrador

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).