Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REGULACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA DE CULTIUS ENERGÈTICS (Arundo donax L. i Arundo micrantha Lam.)

Palma, 15 de desembre de 2014

D'una part,

El senyor Andrés Garau Garau, en qualitat de president d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, amb CIF A07000029 i domicili a Palma, carrer de Joan Maragall, 3 (07006), que actua en representació d'aquesta empresa, per a la qual cosa manifesta estar degudament facultat.

De l'altra,

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representat d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, fent ús de les facultats que s'hi detallen.

EXPOSEN 

1. Que el 24 de març de 2014 ambdues parts varen subscriure un conveni de col·laboració per a la regulació de la investigació en matèria de cultius energètics (Arundo donax L. i Arundo micrantha Lam.) per a l'estudi, l'assessorament i la implementació de l'ús d'una parcel·la per a la producció de biomassa de cultius amb finalitats energètiques incloent-hi l'estudi i selecció d'espècies d'Arundo, sistemes de cultiu adients i implementació de la planta pilot, així com determinar les condicions d'execució d'aquestes activitats, a realitzar per la UIB, a les instal·lacions de què EMAYA disposa a Palma.

2. Que l'acord cinquè estipula que la durada d'aquest conveni s'estableix del dia 1 de gener de l'any 2014 fins al dia 1 de gener de l'any 2015. També estableix aquest acord cinquè que, no obstant això, aquest termini pot renovar-se de mutu acord si les parts hi estan interessades.

3. Que pròxims a acabar els efectes del conveni, ambdues parts estan interessades a prorrogar-lo fins al dia 15 d'abril de l'any 2015.

4. La present pròrroga començarà a produir efectes a partir del dia 1 de gener de l'any 2015.

I com a prova de conformitat, la present pròrroga es formalitza i signa al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per EMAYA,
Andrés Garau
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present pròrroga la va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2014 i la va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).