Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE BALEARS EUROPA, LA FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA TÈCNICA DE PROJECTES EUROPEUS BALEARS 2020

Palma, 4 de març de 2015

PARTS

Antonio Gómez Pérez, president del Centre Balears Europa, en exercici de les facultats atribuïdes per l’apartat 1 de l’article 21 dels Estatuts del Centre Balears Europa, aprovats per l’Acord del Consell de Govern de 12 de setembre de 2014 pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts del Consorci Centre Balears Europa.

Joaquín García Martínez, president de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, en exercici de les facultats atribuïdes per la lletra a) de l’article 21 dels Estatuts aprovats per l’Acord de Consell de Govern de 26 de juliol de 2013 pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.

Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

ANTECEDENTS

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un protocol general de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la consecució de l’estratègia Europa 2020 i del nou marc financer pluriennal 2014-2020 davant la Unió Europea.

2. El Centre Balears Europa —d’ara en endavant, CBE— es configura com un ens públic instrumental del Govern de les Illes Balears estructurat com un consorci de dret públic, que té com a missió documentar, assessorar, formar i informar la societat de les Illes Balears sobre les qüestions relacionades amb la Unió Europea i les seves institucions. Entre les seves prioritats figura la contribució a l’alineament i al compliment dels objectius fixats a l’estratègia Europa 2020 —estratègia de creixement de la Unió Europea per a la pròxima dècada i del nou marc financer pluriennal, que conté el conjunt de les accions de la Unió per als anys 2014-2020— a les Illes Balears.

3. La Comissió Europea proposa que els objectius de la UE es tradueixin en objectius i trajectòries nacionals i regionals. L’estratègia Europa 2020 té la finalitat d’estimular un creixement intel·ligent, sostenible i integrador dels països de la Unió Europea i de les seves regions. Aquest conveni contribuirà al fet que les Illes Balears, en el marc d’aquesta estratègia, generin ocupació, productivitat i cohesió social. L’orientació del marc financer pluriennal (2014-2020) és la consecució dels objectius de l’estratègia Europa 2020 i, en el seu marc, és prioritari donar a conèixer les possibilitats que ens brinden els programes europeus COSME, Horizon 2020, LIFE 2014-2020, Europa Creativa, ERASMUS per a Tothom i EUREKA - Una xarxa per a R+D.

4. La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia —Fundació BIT— és un ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i un dels seus fins fundacionals, tal com es regula a l’apartat d) de l’article 6 dels Estatuts de la Fundació, és exercir les funcions d’oficina tècnica de projectes d’innovació per a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus ens instrumentals. El seu principal objectiu és impulsar la participació dels agents d’innovació i les empreses de les Illes Balears en iniciatives i convocatòries de finançament en R+D+I, en l’àmbit autonòmic, nacional i europeu.

5. La Universitat de les Illes Balears—d’ara en endavant, UIB— és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). En el marc del que estableix l’article 2 de la LOU sobre autonomia universitària, correspon a les universitats l’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i desenvolupar els fins institucionals (article 2.j). En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 2.2 dels Estatuts de la UIB, per a l’acompliment de les seves finalitats la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.

6. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears —d’ara en endavant, FUEIB— és una institució amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, de la qual forma part la UIB com a patró fundador. Entre les principals accions que duu a terme destaquen les tasques per vincular Universitat i societat, acostar el món universitari al món professional, la promoció de l’oferta universitària per mitjà de l’articulació d’estudis propis d’especialització i de formació continuada i la seva resolució en matèria d’innovació tecnològica, transferència de resultats d’investigació i creació d’empreses de base tecnològica.

7. Des de principi de l’any 2014, el CBE, juntament amb la Fundació BIT, la UIB i la FUEIB, ha centrat els seus esforços en la constitució d’un grup de treball per a la creació de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020.

8. L’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020 sorgeix de les necessitats detectades en administracions públiques, en empreses, en grups de recerca i en organismes públics de recerca i també en altres entitats per poder participar en convocatòries competitives tant d’àmbit estatal com europeu.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les següents  

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir i desenvolupar un instrument de col·laboració entre el Centre Balears Europa, la Fundació BIT, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per dur a terme la creació de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020. Es tracta d’una oficina virtual que té com a objectius prioritaris l’establiment d’una xarxa de suport a la gestió de projectes europeus en el marc de l’estratègia Europa 2020 i l’orientació del marc financer pluriennal (2014-2020) com a consecució dels objectius de l’estratègia, i en el seu marc és prioritari donar a conèixer els programes europeus COSME, Horizon 2020, LIFE 2014-2020, Europa Creativa, Erasmus per a Tothom i EUREKA - Una xarxa per a R+D, entre d’altres.  

Segona. Actuacions conjuntes

Per al compliment del conveni, les parts acorden proveir les administracions públiques, les empreses, els ciutadans, els grups de recerca, els organismes públics de recerca i també altres entitats, mitjançant l’oficina virtual, dels serveis següents:

Assessorament en programes europeus en el marc de l’estratègia Europa 2020 i l’orientació del marc financer pluriennal (2014-2020).
Recerca de socis per a projectes europeus en col·laboració.
Difusió de convocatòries de projectes europeus, finançament de R+D+I i fons estructurals, entre d’altres, tots dins l’objecte del conveni.
Orientació en la tramitació de propostes de projectes europeus.
Organització i difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit de l’estratègia Europa 2020 i del marc financer pluriennal (2014-2020).
Creació d’un registre unificat de projectes. L’objectiu d’aquest registre és centralitzar la informació sobre tot el cicle de vida dels projectes europeus que es duguin a terme a les Illes Balears, de manera que constitueixi una font unificada i fiable d’informació.

Tercera. Compromisos de les parts

1. Compromisos del Centre Balears Europa

Els compromisos que assumeix el CBE en virtut d’aquest conveni són els següents:

a) Contribuir al coneixement i l’aprofitament del finançament europeu, fons i programes existents en el pressupost anual i pluriennal de la Unió Europea.
b) Aportar la plataforma web a l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020 perquè funcioni com a centre d’unió per al foment dels projectes que es duen a terme a les Illes Balears. Aquesta plataforma, al seu torn, centralitzarà la gestió, el suport i la informació de totes quatre entitats.
c) Aportar els recursos humans necessaris per dur a terme l’assessorament i la gestió tècnica i logística en projectes europeus dins l’objecte d’aquest conveni, en particular, l’assessorament en projectes europeus, la recerca de socis a escala europea i l’orientació en la tramitació de propostes per a projectes amb finançament europeu que siguin d’interès per a les Illes Balears.
d) Organitzar i difondre jornades i accions formatives en l’àmbit d’aquest conveni.
e) Posar la infraestructura del CBE a Brussel·les a disposició com a oficina per a reunions de tècnics en la presentació o gestió de projectes europeus.

2. Compromisos de la Fundació BIT

Els compromisos que assumeix la Fundació BIT en virtut d’aquest conveni són els següents:

a) Col·laborar en l’organització i la difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit d’aquest conveni.
b) Assessorar en projectes europeus de R+D+I.
c) Col·laborar en la gestió de continguts de plataforma web de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020.
d) Aportar els recursos humans necessaris per dur a terme l’assessorament i la gestió tècnica i logística en projectes europeus dins l’objecte d’aquest conveni, en particular, l’assessorament en projectes europeus, la recerca de socis a escala europea i l’orientació en la tramitació de propostes per a projectes amb finançament europeu que siguin d’interès per a les Illes Balears.
e) Posar la infraestructura de la Fundació BIT a disposició com a oficina per a reunions de tècnics en la presentació o gestió de projectes europeus.

3. Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

Els compromisos que assumeix la UIB en virtut d’aquest conveni són els següents:

a) Col·laborar en l’organització i difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit d’aquest conveni.
b) Assessorar, mitjançant l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR), en projectes europeus de R+D+I.
c) Col·laborar en la creació i el manteniment de la plataforma web de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020, aportant l’experiència i les dades de l’OSR.

4. Compromisos de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Els compromisos que assumeix la FUEIB en virtut d’aquest conveni són els següents:

a) Col·laborar en l’organització i difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit d’aquest conveni.
b) Assessorar en projectes europeus de R+D+I i en la recerca de socis a escala internacional.
c) Col·laborar en la creació i el manteniment de la plataforma web de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020, aportant l’experiència i les dades del departament de projectes de la FUEIB.

Quarta. Comissió de seguiment

1. Per dur a terme l’objecte del conveni i per fer el seguiment de les actuacions que s’hi preveuen es crea un òrgan col·legiat, integrat per dos membres de cada entitat, que té la composició següent:

A. Membres representants del CBE a la comissió de seguiment:

El director gerent del CBE
Un tècnic en projectes proposat per la direcció

B. Membres representants de la Fundació BIT a la comissió de seguiment:

El gerent de la Fundació BIT
El director tècnic d’innovació de la Fundació BIT

C. Membres representants de la UIB a la comissió de seguiment:

El vicerector d’Investigació i Postgrau de la UIB o la persona que delegui
El vicerector d’Innovació i Transferència de la UIB o la persona que delegui

D. Membres representants de la FUEIB a la comissió de seguiment:

El director de la FUEIB o la persona que delegui
Un tècnic en projectes proposat per la direcció

2. Les funcions de la comissió de seguiment són les següents:

A. Analitzar i orientar el transcurs de les accions i activitats que s’acordin i, en el marc d’aquest òrgan, el CBE, la Fundació BIT, la UIB i la FUEIB han d’informar dels projectes rellevants en els quals participen.

B. Així mateix, ha de dur a terme les accions següents:

Aprovar els criteris i les prioritats per establir els diversos programes d’actuació.
Garantir la informació fluida i l’intercanvi d’informació entre les quatre parts del conveni.
Interpretar, en cas de dubte, les clàusules i previsions inherents als efectes d’aquest conveni i resoldre els conflictes que sorgeixin.

3. La presidència d’aquesta comissió de seguiment la tindrà el CBE, i la secretaria, qualsevol representant de les entitats que la presidència nomeni. Les reunions tindran la periodicitat que es determini i, com a mínim, es faran una vegada cada trimestre.

Cinquena. Vigència

Aquest conveni tindrà efectes des que se signi i serà vigent fins al tancament del marc financer pluriennal 2014-2020, sempre que no hi hagi renúncia expressa de cap de les parts en el sentit de la clàusula vuitena.

Sisena. Modificació del conveni

Les possibles modificacions d’aquest conveni que es puguin dur a terme s’han de formalitzar mitjançant una addenda, amb els mateixos requisits i condicions que s’exigeixen per aprovar-lo.

Setena. Obligacions econòmiques

En virtut d’aquest conveni, no es deriven obligacions econòmiques dineràries específiques per a cap de les parts signants. D’acord amb això, les parts executaran els seus compromisos a partir dels recursos humans i materials de què disposin.

Vuitena. Resolució

Aquest conveni pot ser objecte de resolució per acord unànime de totes les parts. Si cap de les parts se’n vol separar, ho ha de comunicar de manera fefaent amb una antelació mínima de tres mesos.

Novena. Adhesió d’altres entitats

Es poden adherir a aquest conveni altres entitats que persegueixin finalitats comunes a l’objecte d’aquest conveni. L’adhesió es farà efectiva mitjançant una addenda al conveni signada per totes les parts.

Desena. Naturalesa del conveni i jurisdicció

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i es regirà per l’ordenament juridicoadministratiu. De les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació d’aquest conveni i l’execució mitjançant els seus instruments de desplegament n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sens perjudici de les facultats d’interpretació i aplicació atribuïdes a la comissió de seguiment conformement al que preveu la clàusula quarta.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en quatre exemplars.

Pel CBE,
Per la Fundació BIT,

Per la UIB i la FUEIB,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de gener de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).