Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CERCLE D'ECONOMIA DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 18 de març de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), i l’article 36 dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

I de l'altra, el senyor Andreu Rotger Amengual, president del Cercle d'Economia de Mallorca (d'ara endavant, el Cercle) i representant d'aquest segons l’article 25.a) dels Estatuts de l'associació.

Ambdues parts es reconeixen mútuament, quant a les parts que representen, capacitat legal suficient per subscriure aquest acord de col·laboració i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per prestar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la LOU.

Per altra part, la UIB està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, fet que suposa prestar atenció al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes, tal com estableixen l’article 3.1 dels seus Estatuts.

Finalment, l’article 147 dels Estatuts esmentats preveu que la UIB fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Segon. El Cercle es configura com una associació constituïda a l'empara del que preveu l’article 22 de la Constitució i regula el seu funcionament d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 11/2002, de 22 de març, d’associacions. Té el domicili a l’avinguda Jaume, III, 2, entresòl 2, Palma.

L’objecte de l’associació, de conformitat amb l’article 2 dels seus Estatuts, és «cooperar en la revitalización y modernización de la vida económica de las islas; contribuir al progreso y al bienestar social; llevar a cabo los estudios de carácter económico que se estimen oportunos; actualizar los conocimientos de sus socios, mediante la organización de seminarios, coloquios, conferencias y publicaciones de estudios; mantener una actitud activa y a la vez respetuosa ante la toma de decisiones de los agentes públicos, manifestando y haciéndoles llegar sus opiniones e iniciativas, así como a la sociedad».

Tercer. El Cercle considera que la Universitat és un pilar fonamental en el desenvolupament present i futur de la societat de les Illes Balears i per això té interès a contribuir especialment en els graus d'Administració d'Empreses, de Turisme, de Dret i de Relacions Laborals, així com en els màsters universitaris relacionats, i en la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

Quart. Ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor els seus objectius establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels mitjans materials i personals, i d’aquesta forma mantenen i actualitzen la col·laboració establerta en virtut de l’acord de col·laboració signat el 12 de juny de 1996.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. La UIB i el Cercle declaren formalment i acorden que potenciaran las seves relacions mitjançant l'articulació de distintes fórmules de cooperació que aportin solucions concretes i efectives que afavoreixin especialment la posada en marxa d'activitats que completin la formació dels estudiants, a més de la cooperació mútua.

Segon. La UIB i el Cercle, dins el marc d'intencions exposat, es comprometen a constituir una comissió mixta integrada pel Rector de la UlB i el president del Cercle o les persones que deleguin, així com un màxim de tres representants de la UIB i un màxim de tres representants del Cercle.

Aquesta comissió mixta es reunirà com a mínim dues vegades a l'any amb els objectius següents:

1r. Presentar propostes que articulin les fórmules de cooperació abans esmentades.
2n. Analitzar la possibilitat que el Cercle estableixi convenis amb la UIB perquè personal docent i/o investigador o estudiants puguin fer o col·laborar per compte del Cercle per fer estudis aplicats sobre temes d'economia, gestió empresarial i dret.
3r. Posar a l’abast de la UlB empresaris i professionals perquè mitjançant la seva participació en seminaris, xerrades, classes o conferències puguin aportar la seva experiència i el seu punt de vista per incrementar la formació dels estudiants.
4t. Articular, dins la mesura del Cercle i en particular dels seus associats, la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i despatxos professionals.
5è. Articular mecanismes per a la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic i de suport a programes d’innovació.
6è. Articular la col·laboració UIB-Cercle en actuacions per fomentar l'emprenedoria.
7è. Canalitzar les propostes del Cercle per als treballs de fi de grau i de màster, en el marc dels Premis de transferència de coneixement per a TFG i TFM que actualment organitzen la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el vicerectorat amb competències d'Innovació i Transferència i el vicerectorat amb competències d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, o altres iniciatives futures.

Tercer. La realització de cada programa o projecte concret s’haurà d’articular mitjançant un protocol. Els protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d'aquests recursos.
 5. Els drets de propietat intel·lectual dels resultats obtinguts.

Quart. El Cercle es brinda a oferir el seu punt de vista a la UIB quant a les línies mestres que segons el seu parer haurien de contenir els plans d'estudis dels graus abans esmentats amb la finalitat d’ajustar-los a les necessitats de la realitat econòmica i social.

Cinquè. El Cercle es compromet a transmetre als seus socis la inquietud que la UIB manifesta perquè els estudiants dels graus d’Economia, d'Administració d'Empreses, de Turisme, de Dret i de Relacions laborals, així com dels màsters universitaris que s’hi relacionen, puguin fer pràctiques a les seves empreses i als seus despatxos professionals.

Sisè. Ambdues parts es comprometen, en la mesura de les seves possibilitats i disponibilitats, a aportar els mitjans personals i materials per desenvolupar les activitats que es duguin a terme en cada moment.

Setè. El Cercle ofereix als estudiants de darrer curs dels graus abans esmentats i als estudiants de postgrau:

 • La possibilitat d'assistir als actes del Cercle que considerin del seu interès.
 • La possibilitat que els alumnes puguin integrar-se com a socis en condicions especials al Cercle.

 

Vuitè. La UIB i el Cercle intercanviaran informació de caràcter econòmic, empresarial, sectorial i de qualsevol altra índole que ambdues part considerin d’interès comú.

Novè. El present acord tindrà una vigència de dos (2) anys comptats a partir de la data de la signatura i es prorrogarà automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. Les parts podran, de mutu acord, sol·licitar la modificació o finalització de l'acord almenys dos (2) mesos abans de la data de venciment, i la decisió s'ha de comunicar per escrit de forma fefaent. En qualsevol cas, les activitats que hi hagi en funcionament s'hauran d’acabar encara que el present acord no es renovi.

En conseqüència, el present acord marc de col·laboració substitueix i deixa sense efectes el subscrit per les parts el dia 12 de juny de 1996.

Ambdues parts llegeixen el present acord de col·laboració i, com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts, el signen en dos exemplars al lloc i en la data que figura a l'encapçalament.

Pel Cercle d'Economia de Mallorca,
Andreu Rotger
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de febrer de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto