Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC ENTRE METGES DEL MÓN I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 23 de març de 2015

REUNITS

D'una part, la senyora Celsa Andrés Batalla, presidenta autonòmica de Metges del Món Illes Balears, en representació d'aquesta institució i d'acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec.

I de l'altra, el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, senyor Antoni Aguiló Pons (Resolució 10637/2013, de 17 de juny –FOU núm. 106, de 18 de juny) per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Llorenç Huguet Rotger, en compliment de l’establert a l’article 38.2 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i en virtut de l’acord pres pel Consell de Direcció el dia 17 de març de 2015.

EXPOSEN 

I. Que ambdues parts col·laboren des dels darrers deu anys en virtut de l’acord de col·laboració signat el 15 de desembre de 2004 en matèria de voluntariat, incloent-hi la realització i el reconeixement de pràctiques de diversos estudis.

II. Que ambdues parts volen subscriure un acord marc de col·laboració amb la finalitat de cercar fórmules de cooperació, per tal d'aconseguir modalitats de col·laboració que siguin eficaces i operatives i de les quals es derivin resultats positius per a ambdues parts.

III. Que aquestes modalitats els hauran de permetre d'aprofitar adientment llurs recursos humans i materials, tot evitant possibles duplicitats d'esforços i de mitjans en el desenvolupament de la investigació científica i tècnica en temes afins i complementaris d'interès comú.

Per això,

ACORDEN

Primer. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segon. Tipus de cooperació

La col·laboració científica es durà a terme de conformitat amb alguna de les modalitats indicades a continuació:

 1. Cooperació en la realització conjunta de programes científics i investigacions de durada indefinida.
 2. Creació i manteniment d’un centre d’investigació i de serveis mixt UIB-MdM de recerca, diagnòstic i intervencions continuades en el temps: Observatori de Vulneracions de Drets.
 3. Inclusió de la participació reglada del alumnes de la UIB en els programes de recerca i intervenció i en el funcionament de l’Observatori dins les activitats específiques de les assignatures de grau impartides a la UIB.
 4. Acords específics de mòduls de pràctiques en estudis de grau impartits a la UIB.
 5. Cooperació en la realització conjunta de projectes concrets. En aquests casos, la col·laboració comença i acaba amb la iniciació i la finalització del projecte.
 6. Cooperació en publicacions d'interès comú, editades per una de les parts o coeditades.
 7. Intercanvi d'informació i assessorament mutu en la planificació, l'organització i l'execució d'estudis i recerques en temes d'interès comú.
 8. Col·laboració en docència per part de components de Metges del Món, en relació amb col·lectius en situació d’exclusió, mobilització social i participació ciutadana. I col·laboració en docència per part de professorat de la UIB en les accions conjuntes.
 9. Foment de la participació voluntària entre la població universitària.
 10. Totes les altres que siguin considerades interessants per ambdues parts, dins les activitats que constitueixen l'objecte d'aquest conveni marc.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol o conveni específic. En els protocols derivats d'aquest acord marc s'han d'especificar tots els detalls del programa concret; en qualsevol cas, s'ha de mantenir sempre l'autonomia d'organització interna, pressupostària i administrativa de cadascuna de les parts participants en la col·laboració.

Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
 6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del representant legal de cada part.

Quart. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquè. Comissió mixta

Es constituirà una comissió mixta, en règim de paritat, integrada per dos representants de la UIB i de Metges del Món, designats per les parts respectives, que serà l’òrgan encarregat de la potenciació, el seguiment i l’avaluació de les accions derivades del present acord marc i de l'arbitratge en cas de conflicte.

Sisè. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Antoni Aguiló
Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Per Metges del Món,
Celsa Andrés
Presidenta autonòmica

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de gener de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).