Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA BONIFICACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT LABORAL (PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS) A LES EMPRESES

Palma, 29 d’octubre de 2014

REUNITS 

D’una banda, la senyora Carme Planas Palou, presidenta de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), amb CIF G-07057896 i domicili fiscal al carrer d’Aragó, núm. 21, 07008 Palma, fent ús de les facultats que són inherents al càrrec esmentat, segons el que estableix l’article 29 dels Estatuts de la Confederació, i actuant com a representant legal de Balear de Servicios, Empresas y Formación, SL (BSEF), acreditada mitjançant el poder notarial número 1631.14, atorgat davant el notari Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol en data 27 de maig de 2014.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, com a representant de la universitat i la fundació esmentades, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Ambdues parts es reconeixen entre si la capacitat jurídica suficient per subscriure convenis, i a aquest efecte

EXPOSEN

 1. Que la CAEB és la confederació intersectorial representativa de la comunitat empresarial de les Illes Balears, amb una estructura de composició formada per organitzacions territorials (amb implantació en tot el territori de les Illes Balears), organitzacions sectorials, gremis i empreses associades.
 2. Que l’entitat Balear de Servicios, Empresas y Formación, SL (BSEF), en què té participació al 100% la CAEB, té com a finalitat la impartició d’ensenyaments presencials o a distància a persones que es pretenen capacitar per a l’exercici professional en diferents sectors. BSEF desenvolupa programes de formació i proporciona un servei que inclou disseny, desenvolupament i lliurament dels programes esmentats.
 3. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions i competències que expressament li atribueix la legislació vigent.
 4. Que la UIB imparteix el Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), que, d’acord amb l’ordenació vigent dels ensenyaments universitaris, condueix a l’obtenció d’un títol oficial de postgrau amb validesa en tot el territori estatal.
 5. Que, tenint en compte la coincidència d'objectius formatius, a més de l'experiència demostrada de la CAEB i BSEF en la formació en matèria de prevenció de riscs laborals, les entitats involucrades en aquest acte s'han proposat col·laborar en el Màster universitari en Salut Laboral de la UIB.
 6. Que és voluntat de les parts d'establir una fórmula de cooperació per a la promoció del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) i les especialitats corresponents en l’àmbit empresarial de les Illes Balears.

Per tot això, en vigència de l’acord marc de col·laboració subscrit per la CAEB i la UIB el dia 29 d’octubre de 2014, les parts acorden de formalitzar aquest conveni específic, el qual es regeix per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir les línies de col·laboració entre la UIB i la CAEB a partir de l’any acadèmic 2014-15 per a la divulgació i captació d'estudiants per al Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) i les especialitats corresponents:

 1. Seguretat en el Treball
 2. Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
 3. Higiene Industrial

Els continguts del màster s’estructuren de manera modular, d'acord amb el programa de formació contingut en la normativa vigent. Així, els alumnes poden formalitzar una inscripció esglaonada, segons les quatre etapes establertes a l’Annex VI del Reial decret 39/1997:

 1. Bloc obligatori (36 crèdits europeus en set assignatures seqüencials)
 2. Assignatura optativa d'especialitat (10 crèdits)
 3. Pràctiques professionals externes (8 crèdits)
 4. Treball de fi de màster (6 crèdits)

El màster ofereix la possibilitat d'estudiar una segona especialitat el mateix any acadèmic o posterior; la tercera especialitat s’ha d'estudiar el segon curs (opcional).

SEGONA. Coordinació

 1. Els continguts organitzatius i acadèmics del màster queden vinculats a la Universitat per la normativa vigent i per la normativa acadèmica de la UIB, i la Comissió d’Estudis del Màster en Salut Laboral és l’òrgan bàsic de coordinació acadèmica.
 2. Per garantir la coordinació de les actuacions derivades d’aquest conveni i avaluar-ne els resultats, es pot constituir una comissió mixta de seguiment, formada per dos representants de la UIB i dos de la CAEB.

TERCERA. Difusió, admissió i matrícula dels candidats

 1. La CAEB difondrà pels mitjans de comunicació que li són habituals (circulars, correu electrònic, pàgina web i xarxes socials) els termes d’aquest conveni, així com la informació del Màster Universitari en Salut Laboral i el servei de tramitació de la bonificació. S’adjunta com a annex d’aquest conveni la informació específica per a l’any acadèmic 2014-15.
 2. Els candidats interessats a estudiar el màster hauran de presentar telemàticament o personalment a la CAEB o BSEF una sol·licitud de preinscripció, en la forma i els terminis establerts per la UIB.
  L'òrgan d'admissió dels candidats a la titulació és la Comissió d’Estudis del Màster, la qual, un cop finalitzat el termini fixat, comprova la documentació i proposa la inscripció i transmet a la CAEB immediatament aquesta informació.
  Els candidats interessats hauran d’acreditar el compliment dels requisits legals d'accés, així com els requisits específics d'admissió i aprenentatge previs establerts al màster.
  Les entitats participants del conveni hauran d’aplicar els criteris d’admissió i selecció de candidats que consten a la memòria verificada del màster.
 3. Un cop comunicada per la UIB l'admissió de l’estudiant, la CAEB / BSEF comunicarà aquesta condició a la persona interessada i la informarà del procediment d'automatrícula i pagament, així com, si escau, de les condicions i els requisits per a la tramitació de la bonificació.
  La UIB ingressarà directament per part de cada estudiant el pagament de les taxes oficials de matrícula, i BSEF, per la seva banda, ingressarà i facturarà el cost corresponent a la tramitació de la bonificació, quan així pertoqui.
 4. Els alumnes que es preinscriguin al màster directament a través de la UIB seran informats per aquesta sobre la possibilitat de bonificar la formació mitjançant BSEF, sempre amb una antelació mínima de deu dies a l’inici de les activitats lectives del màster.

QUARTA. Gestió d’expedients i títols

 1. Les tasques de matriculació i gestió acadèmica corresponen a la UIB, d’acord amb la normativa pròpia i els acords establerts en aquest conveni.
 2. La UIB és la responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants i s’ha d’encarregar materialment de l’administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació, l’expedició i el registre dels títols oficials de màster, els quals han de ser expedits pel Rector de la UIB d'acord amb el model i els requisits establerts per la normativa acadèmica de la UIB, tot això sens perjudici de les funcions o necessitats de la CAEB en la gestió de la documentació derivades de l’execució i el desenvolupament d'aquest conveni.
 3. Els alumnes queden vinculats per la normativa acadèmica de la UIB.

CINQUENA. Recursos

 1. La CAEB posarà a disposició de la direcció del màster els recursos necessaris per a l'adequada divulgació i captació d'estudiants, així com per a la tramitació de la bonificació a les empreses que així ho sol·licitin. La direcció del màster facilitarà a la CAEB la informació relativa a les dates d’inici i finalització del curs, els terminis de preinscripció i matrícula i qualssevol altres dades administratives que siguin adients.
 2. La selecció dels professors del màster i la impartició de la docència són competència de la UIB. Els professors hauran d’exercir la seva tasca d’acord amb la metodologia i les condicions establertes a la memòria de verificació del màster.
 3. La CAEB té especialment sota la seva responsabilitat i a càrrec seu, per ordre de desenvolupament del màster, les actuacions següents:
  La promoció i divulgació de la titulació objecte d’aquest conveni, amb l’oferiment exprés del servei de tramitació de la bonificació del 100% del màster mitjançant la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.
  La captació d’alumnes tot seguint els seus procediments habituals de treball i complint tots els requisits legals d’accés i admissió establerts, d’acord amb el que preveu el punt 1 de la clàusula tercera d’aquest conveni.
 4. Així mateix, la CAEB posa a disposició de la direcció del màster la seva xarxa de relacions institucionals amb el món professional de l’empresa per facilitar als titulats una relació idònia entre el món universitari i la pràctica professional.
 5. La Comissió d’Estudis del Màster és l’òrgan responsable del seguiment de la qualitat de la titulació, en col·laboració amb el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la UIB, i informarà la CAEB a fi que aquesta entitat pugui participar en la millora de la qualitat del màster.

SISENA. Gestió econòmica

La CAEB tramitarà la bonificació del màster per l’import de les matrícules per a les empreses que així ho sol·licitin.

SETENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i continuarà vigent mentre se segueixi oferint el Màster en Salut Laboral en les condicions aprovades, sempre que no sigui denunciat per cap de les parts per escrit i amb sis mesos d’antelació a l’inici de l’any acadèmic següent. En tot cas, s’haurà de garantir als estudiants la possibilitat d’acabar els estudis, d’acord amb les regles generals d’extinció de les titulacions oficials.

VUITENA. Modificació

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni s’haurà de ratificar per acord mutu de les parts abans de l’inici de l’any acadèmic en què es vulguin introduir les possibles modificacions.

NOVENA. Règim jurídic

Les discrepàncies que puguin sorgir sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar de l'aplicació d'aquest conveni hauran de ser resoltes per la comissió mixta regulada a la clàusula segona d’aquest document. Si no s'arriba a un acord, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears,
Carme Planas
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector 

Diligència

Aquest conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de setembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).