Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER FOMENTAR LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL I ELS PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UIB

Palma, 17 de març de 2015

REUNITS

D'una part, mossèn Joan Bauzà Bauzà, president del Capítol de la Catedral de Mallorca per elecció dels canonges i nomenament del bisbe de Mallorca en data 7 d'octubre de 2013, i en virtut de l'article 14.1 dels Estatuts del Capítol, que atorga al degà president la competència d'exercir l'autoritat directiva i executiva en totes les tasques del Capítol, amb domicili legal al carrer del Capiscolat, 2, 1r, 07001 Palma (Mallorca).

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per promoure la internacionalització de la UIB, d’acord amb el conveni marc aprovat pel Consell de Direcció de data 6 de maig de 2014 i ratificat pel Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, on expressaven l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions.

ACORDEN

PRIMER. La UIB, mitjançant el seu Servei de Relacions Internacionals i la persona designada per la UIB com a responsable de coordinar el conveni marc aprovat pel Consell de Direcció de data 6 de maig de 2014 i ratificat pel Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, coordinarà conjuntament amb el del Capítol de la Catedral de Mallorca les visites guiades a la Catedral de Mallorca que faran gratuïtament els estudiants de programes de mobilitat de la UIB procedents d’altres universitats durant la setmana de benvinguda, els mesos de setembre i febrer de cada curs acadèmic, i els estudiants dels cursos d'estiu durant el mes de juliol.

SEGON. La UIB es compromet a informar el Capítol de la Catedral de Mallorca, amb suficient antelació, de la data i hora previstes i del nombre d’estudiants que puguin realitzar la visita a la Catedral de Mallorca.

TERCER. La UIB es compromet a anunciar dins el programa de benvinguda als estudiants internacionals i als estudiants de cursos d'estiu que la visita gratuïta a la Catedral de Mallorca és possible per voluntat del Capítol de la Catedral de Mallorca amb la finalitat de fomentar els valors culturals i religiosos que emmarca la Catedral de Mallorca, que ja es varen reflectir en el conveni marc subscrit amb la UIB el passat 14 de juliol de 2014 i que es desenvolupen en el present conveni.

QUART. Per a altres visites de professors i investigadors de caire internacional a la UIB, el Capítol de la Seu autoritza la possibilitat de fer visites gratuïtes, guiades o no, a la Catedral de Mallorca. En aquest cas és necessari que el Servei de Relacions Internacionals de la UIB ho sol·liciti, en un termini d’almenys una setmana, al Capítol de la Catedral de Mallorca, informant de la data i hora de la visita i el nombre de professors/investigadors internacionals que hi participaran.

CINQUÈ. La UIB es compromet a adreçar a l’altra part un informe on s’indicarà el nombre de persones i la universitat de procedència en acabar cada visita a la Catedral de Mallorca. Els informes també formaran part de la Memòria anual de la UIB.

SISÈ. Aquest conveni té una vigència d’un any, si bé s’entendrà prorrogat pel mateix temps sempre que cap de les parts no manifesti el contrari.

Com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, un per a cada una de les parts.

Per la Seu de Mallorca,
Joan Bauzà
President del Capítol de la Catedral

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).