Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 4 de maig de 2015

REUNITS 

D'una part, el president de l’Autoritat Portuària de Balears, senyor Alberto Pons, amb domicili legal al carrer del Moll Vell, 3-5, Palma.

I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN  

Que l’Autoritat Portuària de Balears té com a objectius fonamentals (1) que els ports que gestiona siguin reconeguts pels seus clients i usuaris com a ports capaços de respondre a les seves necessitats amb puntualitat, seguretat i qualitat i com un referent a la Mediterrània en el servei als passatgers, (2) atendre peticions de serveis addicionals cercant l'equilibri entre l'espai disponible i els serveis oferts, i (3) ser reconeguda per la societat balear com a facilitadora fonamental de l'activitat econòmica de les Illes en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixements en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a l’activitat portuària en els seus vessants tecnològic, jurídic, econòmic, etc.

Ambdues parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització de programes de formació.
 5. Realització de visites de durada curta.
 6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius d’ambdues parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

Vuitena. Jurisdicció competent

Les parts es comprometen a resoldre, de comú acord, totes les qüestions d’interpretació i seguiment del conveni, així com a resoldre tots els conflictes que puguin plantejar-se en el seu desenvolupament, a través de la comissió mixta a la qual es refereix la clàusula setena.

En cas que les controvèrsies no es resolguin a través dels mecanismes proposats, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa a altres fòrums que puguin correspondre a alguna de les parts.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Autoritat Portuària de Balears,
Alberto Pons
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).