Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD AMB TIRME, SA, PER REALITZAR L’AVALUACIÓ DEL COMPOST DE FANG DE DEPURADORA COM A SUBSTRAT ÚTIL EN LA PRODUCCIÓ DE PLANTA ORNAMENTAL I L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL SULFAT AMÒNIC PRODUÏT A LES PLQS DE TIRME, ESTABLINT PAUTES D’ÚS, DOSIS I ESPÈCIES  

Palma, 13 de març de 2015

REUNITS 

D'una banda, el senyor Rafael Guinea Mairlot, amb DNI 45432411-M, en qualitat de director general de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8.2, Palma, que actua en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN 

Davant l’interès de les cobertes verdes (green roofs) com a elements amb diversos beneficis potencials de caire ambiental, social i econòmic, ambdues entitats es proposen col·laborar amb l’objectiu d’estudiar els beneficis del compost de fang de depuradora com a substrat útil en la producció de planta ornamental per a cobertes verdes.

Per altra banda, es pretén dur a terme l’estudi de reutilització del sulfat amònic produït a les torres de rentat de les instal·lacions de TIRME com a fertilitzant o additiu al compost.

ACORDEN 

1. TIRME i la UIB treballaran conjuntament per assolir els objectius especificats anteriorment.

2. La contribució de la UIB es concreta en:

La realització dels experiments i assajos que es descriuen a continuació:

A. Avaluació del compost de fang de depuradora com a substrat útil en la producció de planta ornamental per a cobertes verdes.
B. Avaluació de la qualitat del sulfat amònic i establiment de pautes d’ús, dosis i espècies adients per rebre aquest tipus de fertilitzant.

La UIB aportarà segons les seves disponibilitats i entre d'altres, no exclusives, tot l'equip informàtic, les eines, etc., i l'equip humà que sigui necessari per al desenvolupament del projecte. El doctor Javier Gulías León actuarà com a investigador principal.

3. La contribució de TIRME es concreta en:

  • L'aportació d'una quantitat de compost de fang de depuradora suficient per poder desenvolupar els assajos especificats. Aquesta quantitat s’estima en 200 kg de compost.
  • L’aportació de les mostres del sulfat amònic.
  • L’aportació de valors històrics quant a composició química del sulfat amònic objecte d’estudi.
  • L’avaluació de la possible presència de substàncies tòxiques en els fruits i la seva idoneïtat per al consum.

4. El seguiment del present conveni es farà mitjançant reunions semestrals entre TIRME i la UIB. La UIB semestralment elaborarà un informe de l'estat del projecte i els resultats obtinguts.

8. El present acord entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa d’un (1) any, revisable cada any. Dos mesos abans que acabi el període, ambdues parts es reuniran per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni, llevat denúncia expressa de qualsevol d'ambdues parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per TIRME, SA,
Rafael Guinea
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Memoria tècnica