Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS PER A LA INNOVACIÓ DE LA PROMOCIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC MITJANÇANT NOVES TECNOLOGIES MULTIMÈDIA

Palma, 1 d’abril de 2015

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I de l'altra, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT, Palma, representada pel conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i president de l'ATB, senyor Jaime Martínez Llabrés, facultat d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per atorgar el present conveni específic derivat de l'acord marc formalitzat l'11 de juliol de 2014 per a la gestió i el desenvolupament del projecte TIE, a l'efecte del qual

CONSIDEREN

Primer. Que el marc de col·laboració establert a l'acord tercer de l'acord marc formalitzat establia com a àmbit de cooperació, entre altres, impulsar les noves tecnologies aplicades al sector turístic, mitjançant el desenvolupament de noves eines tecnològiques, i fomentar la investigació, el desenvolupament i la implementació en el projecte de noves tecnologies, així com compartir coneixements i experiències pràctiques en el desenvolupament de productes turístics especialitzats, mitjançant l'intercanvi de metodologies de treball innovadores.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears disposa dels mitjans propis necessaris per realitzar l'objecte d'aquest conveni específic per a la innovació de la promoció del sector turístic mitjançant noves tecnologies multimèdia.

Tercer. Que en el marc del present acord, serà la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d'ara endavant, la Fundació o FUEIB) l'entitat encarregada per la UIB de gestionar-lo, segons el que estableix l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i de coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Per tot això,

ACORDEN

PRIMERA. Objecte

L’objecte del present conveni específic consisteix en l’aplicació d’aspectes innovadors en la generació de continguts multimèdia avançats destinats a innovar en la promoció del sector turístic i el desenvolupament de noves tecnologies multimèdia aplicades al sector turístic dintre del àmbit TIE, activitats que es detallen a l'annex del present conveni específic, en què s’expliquen les condicions per poder-les realitzar, de conformitat amb l'acord adoptat per la comissió mixta de seguiment i reflectit a l'acta de la sessió del dia 12 de març de 2015. Succintament, les activitats a realitzar són:

 1. Producció d’una mostra representativa de contingut multimèdia avançat enfocada a potenciar la innovació en les activitats de promoció i necessitats del TIE.
 2. Recerca i desenvolupament d'un visor avançat multimèdia enfocat a la promoció de les Illes Balears en esdeveniments i fires de turisme.
 3. Assessorament tecnològic en la publicació dels continguts multimèdia sobre diferents plataformes digitals: TV digital, web i apps.

SEGONA. Obligacions de les parts

 1. L’ATB es compromet a aportar, per a la realització de les activitats previstes a l'annex del present conveni, la quantitat de 150.000 euros, amb càrrec al pressupost de l'ATB de l'exercici 2015.
 2. La UIB aportarà hores de feina de personal propi del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (DMI) i del Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia (LTIM) i les instal·lacions i la infraestructura necessària, així com material per a la realització d’aquest projecte de la UIB, que es valora en 45.000 euros.

La UIB s'obliga, per part seva, a aplicar els fons transferits per l'ATB a les finalitats del conveni, ajustant-se a la distribució de l'annex i a les especificacions del projecte d'activitats.

TERCERA. Forma de pagament i justificació

L’aportació de l’ATB per a la realització d’aquest conveni s’abonarà per transferència bancària al compte núm. ES98 0487 2151 10 2000000799 del Banc Sa Nostra - BMN, corresponent a la Universitat, en les condicions i els terminis següents:

 • 50% a la firma del conveni en concepte de bestreta.
 • 50% una vegada presentada la totalitat de la justificació tècnica i econòmica del conveni.

La UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB, justificarà l'aplicació dels fons mitjançant la presentació davant la comissió mixta de seguiment de:

 • una memòria econòmica de l'execució del projecte,
 • les factures de les despeses realitzades,
 • un informe tècnic del projecte,

que hauran de ser validats per la comissió mixta de seguiment de l'acord marc.

La justificació s’ha de presentar en el termini de 30 dies des de la finalització d’aquest conveni específic.

QUARTA. Coordinació, realització, seguiment i equip de treball

La coordinació, la realització, el seguiment i l’equip de treball de cada una de les activitats objecte d'aquest conveni específic es detallen a l'annex i hauran de ser competència de la UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB.

CINQUENA. Confidencialitat de la informació

La UIB, com a responsable d'aquesta activitat, es compromet a tractar de forma absolutament confidencial la informació obtinguda durant la seva realització. Igualment, es compromet, a través del responsable de l'equip de treball, a informar per escrit la direcció de l'ATB de qualsevol desviació o incidència que pugui sorgir i representar una influència negativa en la realització de l’activitat.

El coneixement i la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en el marc del present acord estaran a disposició d'ambdues parts i, si escau, dels seus respectius membres, llevat que s'estableixin normes d'altra índole.

SISENA. Disponibilitat i lliurament de produccions, informes i memòries

La UIB proporcionarà els informes i memòries realitzats en el marc del conveni abans de la seva finalització, d'acord amb la previsió de cronograma que es detalla a l'annex.

Els lliuraments parcials dels resultats de l'objecte d'aquest conveni específic d'acord amb el que estableixen la clàusula primera i l'annex s’indiquen a continuació:

 1. Produccions de material multimèdia avançades. Lliurament a mesura que es vagin produint durant el present conveni. Lliurament en discs durs externs i organitzat en carpetes temàtiques.
 2.  Visor avançat multimèdia. Data prevista de lliurament: a finals del present conveni. Memòria, informe tècnic i manual d’usuari.
 3. Assessorament tecnològic. Vàlid durant tota la durada del conveni.

SETENA. Vigència

La vigència del present conveni específic quant a les activitats previstes a la clàusula primera i desenvolupades a l'annex serà fins al 31 de desembre de 2015.

En tot cas, serà potestat de la comissió mixta la possibilitat de prorrogar la vigència de l’execució sempre que existeixi causa motivada i justificada i l’acord marc continuï en vigor.

VUITENA. Resolució i interpretació del conveni

El present conveni s'extingirà per l’acabament dels treballs, per incompliment d'alguna de les parts o per mutu acord entre les parts.

Els problemes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb el compliment del conveni seran sotmesos a la consideració de les parts, a través de la comissió de seguiment de l'acord marc.

NOVENA. Entrada en vigor

El present conveni específic de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia que se signi.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de servei públic. El seu règim jurídic serà determinat pel contingut de les seves pròpies clàusules, amb subjecció als principis que estableix la dita llei per resoldre els dubtes i llacunes que puguin plantejar-se.

Llegit tot això i com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc de col·laboració en dos exemplars d'idèntic tenor i validesa, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Govern de les Illes Balears
Agència de Turisme de les Illes Balears,
Jaime Martínez
President de l’ATB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX