Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DIETA MEDITERRÀNIA (FDM) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR

Palma, 27 d’abril de 2015

Barcelona, 

REUNITS 

D’una part, el senyor Domingo Valiente Llauradó, director executiu de la Fundació Dieta Mediterrània de Barcelona, en representació d’aquesta entitat, amb CIF G-61074605 i domicili al c/ Johann Sebastian Bach, 28, baixos, CP 08021 Barcelona.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

I. Que la Fundació Dieta Mediterrània de Barcelona té com a objectiu fonamental la salvaguarda del patrimoni mil·lenari comú a les poblacions de la conca mediterrània, que representa un estil de vida i costums, des de les pràctiques agràries, la cuina, l’alimentació i l’activitat física portada a terme amb regularitat, que contribueix a la prevenció de nombroses malalties. En aquest sentit, promou la investigació al voltant de la dieta mediterrània en relació amb els seus aspectes saludables, històrics, culturals, culinaris, agraris i mediambientals, difon els resultats dels estudis i promou la dieta mediterrània entre els diferents grups poblacionals.

II. Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els seus diversos àmbits.

III. Que la UIB, d’acord amb l’article 147.1 dels seus Estatuts, en la mesura de les seves possibilitats, preveu l’impuls d’una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessària una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s’indiquen més avall.

Aquest acord es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdues parts.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació, publicacions i personal.
2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Accés a equips i material específics.
5. Realització de programes de formació i activitats docents conjuntes.
6. Visites de curta durada.
7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos representants elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Fundació Dieta Mediterrània,
Domingo Valiente
Director executiu

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).