Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ENTRE EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A L’EXECUCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA UNIVERSITAT

Palma, 1 de juny de 2015

D’una part, el senyor Andreu Garau Garau, com a president del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA (en endavant, EMAYA), la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de Palma, amb domicili legal al carrer de Joan Maragall, núm. 3 (CP 07006), de la ciutat de Palma.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la Universitat), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

EXPOSEN

Primer. Que les obres realitzades al campus de la Universitat durant l’any 1991 afectaren parcialment, mentre s’executaven, l’antiga galeria de desguàs que forma part del sistema hidràulic de la Font de la Vila, posteriorment declarada d’interès cultural amb categoria de zona arqueològica mitjançant resolució administrativa de 5 de desembre de 2006.

Com a conseqüència d’aquesta intervenció, la qualitat de l’aigua potable que circula per l’interior de la galeria fins a Palma (que ho fa en paral·lel a la síquia vella) es va veure afectada, i en determinats períodes de l’any, atès que no es pot donar sortida a l’aigua no potable per l’antiga síquia (que feia les funcions naturals de desguàs), aquesta es barrejava amb l’aigua potable procedent de la Font de la Vila, per la qual cosa la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears va resoldre que la utilització directa d’aquesta aigua per al consum humà no era convenient.

Segon. Que, per tal de resoldre el problema de l’abastament d’aigua a la Universitat, en el seu moment es va acordar utilitzar una connexió provisional d’una conducció de polietilè allotjada a l’interior de la galeria, amb la inconveniència lògica de les tasques de manteniment a la mateixa galeria, a més d’interferir en l’aportació del cabal d’aigua que resultaria desitjable. Aquesta precària connexió, que actualment està en funcionament, feta de manera provisional per EMAYA per tal d’atendre la necessitat de subministrament d’aigua potable a la Universitat durant el període de sequera anys enrere, s’ha de substituir en un futur immediat per una canalització definitiva i efectiva.

Tercer. Que, per altra banda, actualment la Universitat està completant la modificació del Pla especial d’ordenació del campus. Com una part d’aquest, la Universitat ha de presentar davant de la Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient – Govern de les Illes Balears) el corresponent estudi d’inundabilitat de l’àrea implicada dins el pla esmentat. Tot i que el campus de la Universitat no està inclòs en les àrees inundables de l’Atles de delimitació geomorfològica de xarxes de drenatge i planes d’inundació de les Illes Balears (DGRH 2002), com a resultat de l’estudi d’inundabilitat realitat per ESTIU, es conclou que el campus és una zona inundable. Aquest fet impedeix actualment poder aprovar el seu Pla especial urbanístic.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present conveni, segons els següents

ACORDS

Primer. EMAYA procedirà a la construcció i habilitació d’una nova conducció d’aigua potable, per un cost estimat de 252.922,01 euros, més els imposts i l’IVA corresponent, que serà assumit íntegrament per la Universitat en els termes de l’acord segon. Aquest import serà finançat per EMAYA.

La totalitat del cost de l’obra serà assumit per la Universitat, tot i que, atès que EMAYA serà l’entitat convocant de la contractació, l’import de l’obra serà abonat per endavant per EMAYA.

En cas que el cost de l’obra es vegi minvat per la baixa proposada per l’adjudicatari del contracte o augmentat per una possible modificació del projecte per les causes establertes pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquesta alteració també serà assumida econòmicament, en menys o en més, per la Universitat. Per tant, s’ha d’entendre com a cost total de l’obra aquell que fa referència al cost de l’execució d’aquesta, amb les possibles variacions sorgides per causes imprevistes que es puguin produir durant el període d’execució de l’obra i d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment.

Segon. Un cop acabada l’obra amb conformitat, la Universitat abonarà la quantitat resultant, ateses les condicions del present conveni, per bimensualitats prorratejades vençudes. Aquest pagament serà un concepte més a incorporar a la factura que emet EMAYA a la Universitat pel subministrament d’aigua. El termini per abonar aquesta quantitat s’estableix en deu anys, a comptar a partir de la data de finalització i recepció de l’obra amb conformitat.

Tercer. A la finalització de l’execució de l’obra i fetes prèviament les comprovacions de bon funcionament i ajust a la planificació de la infraestructura objecte d’aquest conveni, a la qual fa referència l’expositiu primer del present document, EMAYA es compromet a la retirada de la conducció provisional de polietilè allotjada a l’interior de la galeria.

Quart. La Universitat es compromet a incloure a la modificació del Pla especial del campus de la Universitat de les Illes Balears, actualment en tràmit, la realitat resultant d’aquest conveni en el moment en què aquesta hagi estat executada.

Cinquè. EMAYA col·laborarà des del punt de vista tècnic en l’estudi de solucions per evacuar les aigües d’escorrentia que motiven la inundabilitat del campus i posa a disposició de la Universitat les galeries de desguàs de la Font de la Vila. A partir del moment en què EMAYA disposi d’una planta de tractament per a les aigües de la Font de la Vila a la surgència d’aquesta font i d’una nova canonada de distribució d’aigua ja potabilitzada, també posarà en disponibilitat la síquia d’en Bouvy. Tot això per ajudar a l’evacuació de les aigües i resoldre la problemàtica d’inundabilitat del campus, la qual actualment impedeix l’aprovació del Pla especial urbanístic de la Universitat.

Per poder habilitar la galeria de desguàs de la Font de la Vila per a l’evacuació de les aigües pluvials, primer és necessari restituir els trams afectats per les obres d’urbanització de la Universitat.

La Universitat es compromet a la recerca de fons que permetin dur a terme les obres esmentades i EMAYA ofereix col·laborar en la gestió administrativa.

Sisè. S’establirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cada entitat, que es reunirà de forma anual i aixecarà acta dels avenços i les accions empreses per tal d’assolir l’objectiu d’aconseguir restituir aquesta galeria, ara declarada bé d’interès cultural.

Setè. Les parts signants renuncien expressament als furs propis que puguin tenir i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma per resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi del present conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu, en dos exemplars i amb un sol efecte, el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA,
Andreu Garau
President del Consell d’Administració

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de maig de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).