Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COOPERACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA entre LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) i LA UNIVERSITAT NACIONAL DE SANT PETERSBURG D'INVESTIGACIONS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, LA MECÀNICA I L'ÒPTICA (FEDERACIÓ RUSSA)

Reconeixent els beneficis mutus que es deriven de la col·laboració bilateral, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Nacional de Sant Petersburg d'Investigacions de Tecnologies de la Informació, Mecànica i Òptica (Universitat ITMO), d’ara endavant denominades conjuntament les «parts», subscriuen un acord de cooperació i científica i estan d’acord amb el que segueix:

I. Propòsit

 

El propòsit d'aquest acord és establir una relació formal entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO i iniciar un programa d'intercanvi i de col·laboració acadèmica i científica en les àrees de l’ensenyament, la investigació i la formació dels estudiants i altres interessos i beneficis mutus.

II. Objectius
Per aconseguir aquest propòsit, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO emprendran, amb els mitjans de què disposi cada part, les accions següents:

 • Desenvolupar i implementar programes educatius comuns.
 • Realitzar recerca teòrica i experimental en cooperació.
 • Escriure i publicar articles que continguin informació sobre els resultats d'investigació conjunts obtinguts.
 • Desenvolupar cursos acadèmics relacionats amb la investigació conjunta.
 • Iniciar conferències i seminaris i organitzar simposis, conferències, cursets i reunions sobre temes d'investigació.
 • Rebre estudiants de grau i postgrau, de doctorat i de postdoctorat de la institució associada per períodes d'estudi i/o investigació.
 • Intercanviar científics, personal docent i estudiants, d'acord amb els requisits vigents en ambdós països.
 • Intercanviar informació, acordada per ambdues parts, en relació amb els èxits científics, conferències i simposis importants d’interès mutu.
 • Publicar informació introductòria sobre la universitat associada als llocs web oficials.
 • Intercanviar informació i publicacions, amb l’acord d’ambdues parts, inclosos els intercanvis entre les biblioteques de cada institució.
 • Facilitar l'accés als equips i materials subjectes al consentiment de la part propietària.
 • Realitzar altres activitats de cooperació acordades per ambdues parts.

Les parts es comprometen a protegir la informació intercanviada i limitar-ne l’ús i la divulgació posterior, de conformitat amb el present acord. La informació de propietat no es revelarà.

III. Investigació científica en col·laboració
En el marc d'aquest acord, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO podran desenvolupar programes de treball i de finançament per a la cooperació que comprenguin mesures específiques destinades a executar-lo, que es consideraran i signaran com a annexos del present acord.

IV. Implementació
La Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO es comprometen a assignar determinades persones com a coordinadors del programa amb el fi de supervisar i facilitar l'aplicació de les determinades activitats de cooperació en virtut del present acord amb altres responsables apropiats en les institucions corresponents. Aquestes persones s’han de nomenar als annexos corresponents al present acord.

V. Disposicions addicionals

Aquest acord general de cooperació científica i acadèmica s'identificarà com el document principal de totes les activitats dutes a terme entre les parts. En altres acords es detallaran els compromisos específics assumits per cada part, que no entraran en vigor fins que no els hagin redactat i signat els representants degudament autoritzats de les parts.

L'abast de les activitats previstes al present acord es determinarà segons els fons regularment disponibles en ambdues institucions per al tipus de col·laboració que es dugui a terme, i per l'assistència financera que pugui obtenir de fonts externes qualsevol de les parts.

VI. Durada i terminis de l'acord

Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data que se signi i romandrà en vigor per un període de tres (3) anys. A partir d’aquest termini, podrà ser prorrogat per períodes addicionals de temps subjectes a la disponibilitat de fons i a l’acord de les parts, acord que s’haurà d’evidenciar per mitjà del corresponent intercanvi d’escrits.

Aquest acord el pot denunciar qualsevol de les parts en qualsevol moment, sempre que notifiqui per escrit la seva intenció almenys sis (6) mesos abans de la data proposada per fer-ho. La finalització anticipada del present acord no implica que no s’hagi d’acabar qualsevol activitat iniciada i encara no completada.

En cas de finalització de l’acord, ni la Universitat de les Illes Balears ni la Universitat ITMO seran responsables davant l’altra part de cap pèrdua monetària o d’altre tipus que se’n pugui derivar.

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO signen el document en anglès i català, en dues còpies duplicades, cadascuna de les quals es considerarà original.

En nom de la Universitat de les Illes Balears,
Prof. Llorenç Huguet
Rector

En nom de la Universitat ITMO,
Prof.
Vladimir N. Vasilyev
Rector 

Lloc i data
Palma, 25 de maig de 2015

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).