Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA LLIBRERIA ANGLESA, SL, COME IN 

Palma,

REUNITS 

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor David Fauquet Ars, propietari de la Llibreria Anglesa, SL (Come In), empresa constituïda el 17 de febrer de 2006 davant notari de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb domicili social al c/ Balmes, 129 bis, Barcelona, en representació de l'entitat esmentada, i amb seu a Palma al c/ de Sant Miquel, núm. 58, CP 07002.

EXPOSEN 

I. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’àrticle 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) (art. 1.1 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010).

II. Per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

III. Com In és una empresa dedicada a la venda de llibres i altres publicacions de difusió lliure, especialitzada en material didàctic de llengües estrangeres i de llengua anglesa per a tots els nivells. 

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i divulgació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS

Primera. Objectius

Atès que l’article 21 de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), indica que «Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB és necessari demostrar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis», la UIB considera adient establir col·laboracions amb institucions i entitats per garantir aquest requisit.

Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en el camp de la formació en el coneixement de les llengües estrangeres.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions inclou:

1. Come In facilitarà l’ús i l’accés d’un espai de la llibreria als alumnes de la UIB a les hores pactades per dur-hi a terme activitats de caire lúdic que afavoreixin, principalment, la pràctica de la llengua anglesa, sense cap cost per a la UIB. A principi de semestre s’acordarà els dies i hores convinguts d’aquesta cessió.

2. El personal de Come In facilitarà l’ajut i assessorament tècnic als alumnes i personal de la UIB interessats a adquirir el material més adient per millorar el seu nivell de llengües estrangeres.

3. L’empresa Come In cedirà material docent en anglès utilitzat a l’aula d’autoaprenentatge de la UIB, dins les seves possibilitats. Si els alumnes compren els llibres de curs o de literatura, Come In facilitarà una còpia del material docent per al professor.

4. Estudiar qualsevol altra possibilitat d’actuació entre ambdues parts.

Tercera. Imatge

La Universitat de les Illes Balears es compromet a deixar sempre constància del caràcter de col·laborador en les actuacions en què participi l’empresa Come In en el marc de les activitats contingudes en aquest conveni.

Així mateix, Come In podrà realitzar la difusió de les actuacions regulades mitjançant aquest conveni una vegada la Universitat hagi aprovat prèviament el que fa al correcte ús de la seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes.

Quarta. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment del present acord formada per dos representants de la UIB i dos de l’empresa Come In, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer-ne un seguiment i valorar l’evolució de l’acord.

Cinquena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d’un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Come In,
David Fauquet
Propietari de la Llibreria Come In - Palma

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).