Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 ACORD MARC ENTRE LA FUNDACIÓ DE SOLIDARITAT AMARANTA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 7 de juliol de 2015

REUNITS

D'una part, la senyora Pilar Casas Navarro, amb DNI 46522865Y, directora de la Fundació de Solidaritat Amaranta, amb CIF G84913946, en representació d'aquesta institució i d'acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN 

I. Que ambdues parts col·laboren en matèria de voluntariat, incloent-hi la realització i el reconeixement de pràctiques de diversos estudis.
II. Que ambdues parts volen subscriure un acord marc de col·laboració amb la finalitat de cercar fórmules de cooperació, per tal d'aconseguir modalitats de col·laboració que siguin eficaces i operatives i de les quals es derivin resultats positius per a ambdues parts.
III. Que aquestes modalitats els hauran de permetre d'aprofitar adientment llurs recursos humans i materials, tot evitant possibles duplicitats d'esforços i de mitjans en el desenvolupament de la investigació científica i tècnica en temes afins i complementaris d'interès comú.

Per això,

ACORDEN

Primer. Objectius

Aquest acord s'estableix per regular la col·laboració entre ambdues parts per realitzar activitats de l’àmbit de la solidaritat, de la cooperació per al desenvolupament i el voluntariat.

Segon. Tipus de cooperació

La col·laboració científica es durà a terme de conformitat amb alguna de les modalitats indicades a continuació:

a) Foment de la participació voluntària entre la població universitària.
b) Promoció de tallers, cursos, seminaris i altres accions de sensibilització i d’educació per al desenvolupament.
c) Accions de recerca en els àmbits de la inclusió social de les dones i adolescents afectades per la prostitució, tràfic de persones i altres situacions d’exclusió.
d) Suport per al disseny, execució i/o avaluació de projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
e) Totes les altres que siguin considerades interessants per ambdues parts, dins les activitats que constitueixen l'objecte d'aquest conveni marc.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol o conveni específic. En els protocols derivats d'aquest acord marc s'han d'especificar tots els detalls del programa concret; en qualsevol cas, s'ha de mantenir sempre l'autonomia d'organització interna, pressupostària i administrativa de cadascuna de les parts participants en la col·laboració.

Aquests protocols poden incloure la informació següent:

  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
  6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del representant legal de cada part.

Quart. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquè. Seguiment i avaluació

Ambdues parts s’encarregaran del seguiment i l’avaluació de les accions derivades del present acord marc a través d’una comissió mixta integrada per quatre membres, dos en representació de cada part. En cas de conflicte en la interpretació de l’acord es podrà recórrer a l’arbitratge com a procediment de resolució.

Sisè. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació de Solidaritat Amaranta,
Pilar Casas
Directora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de juny de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).