Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE DONACIÓ DE FONS I CESSIÓ DE DRETS DEL FONS DOCUMENTAL DEL SENYOR VICENÇ ROTGER BUÏLS PER PART DELS SENYORS VICENÇ ROTGER REBASSA i MARGALIDA ROSA ROTGER REBASSA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Palma, 16 de juliol de 2015

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l’altra, el senyor Vicenç Rotger Rebassa, amb DNI (...) i domicili (...), i la senyora Margalida Rosa Rotger Rebassa, amb DNI (...) i domicili (...), que actuen en nom propi i en interès seu.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural d’un conjunt de documents propietat dels donants (integrat per 3.050 targetes postals en blanc i negre, 1.337 en color, 250 en color petites, 291 de variades i 4 tires), format com a resultat de l’activitat professional del seu pare, el senyor Vicenç Rotger Buïls, i els donants són els titulars exclusius dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.

II. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels suports dels documents i de cessió de drets d’explotació.

III. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada pels senyors Vicenç Rotger Rebassa i Margalida Rosa Rotger Rebassa de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.

IV. Que per tal de formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut de signar el present conveni d’acord amb els següents

PACTES

PRIMER

Els senyors Vicenç Rotger Rebassa i Margalida Rosa Rotger, en qualitat de propietaris del fons i com a titulars exclusius dels drets d’explotació dels documents que l’integren, en fan donació a la UIB. En el mateix acte cedeixen també drets d’explotació d’aquests documents. Un cop que s’hagi dut a terme la catalogació del fons, s’inclourà com a annex al conveni la relació detallada del seu contingut.

SEGON

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular no exclusiva dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

TERCER

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

a) Abonar les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
b) Efectuar-ne una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
c) Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
d) Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.
e) Digitalitzar els documents integrants del fons.

QUART

Com a propietària del fons i titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a digitalitzar els documents i de portar-ne a terme la comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

CINQUÈ

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ

Els donants rebran sense cost dues còpies digitals dels documents un cop aquest hagin estat digitalitzats.

SETÈ

Per a tot allò que no estigui previst en aquests pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

VUITÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Vicenç Rotger
Margalida Rotger
Donants

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de maig de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto