Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I QUIMNESIA AZAHAR, SA (QUIMA)

Palma, 30 de juliol de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena el rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 15 de juny), com a representant d'aquesta, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i els articles 36 i 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

I de l’altra, el senyor José Manuel Herrero Hernández, amb NIF 08110552Q, com a director general de l’entitat mercantil Quimnesia Azahar, SA (QUIMA), amb CIF A-57242141 i domicili social a Palma, carrer de Ramon Muntaner, 36 (07003), en nom de la societat esmentada en virtut de l'escriptura de poder atorgada cl dia 22 d’abril de 2014 davant el notari de Palma senyor Pablo Cerdà Jaume, amb el número 502 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present conveni d’adscripció, i a aquest efecte

EXPOSEN

 

I. Que QUIMA té, entre altres activitats, les següents relacionades amb l’àmbit de les comunicacions: telecomunicacions per cable; telecomunicacions sense fils; telecomunicacions per satèl·lit; altres activitats de telecomunicacions; activitats de programació informàtica; activitats de consultoria informàtica; gestió de recursos informàtics; altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica; processament de dades, allotjament (hosting) i activitats relacionades; portals web.

En aquest sentit, en relació amb el projecte de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en el sector turístic denominat ORMOS Suite (Optimizer Revenue Management Online System), QUIMA té en exclusiva la propietat intel·lectual i industrial i de la marca, consistent en el conjunt de mòduls de software gestionats i comercialitzats des de la web <www.ormos-suite.com> per a la gestió integral del Yield & Revenue Management.

II. Que la UIB és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, dedicada a activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per tal d’assegurar el millor acompliment de les seves finalitats docents, de recerca, de transferència de coneixement i de foment de la innovació.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, investigació, innovació i transferència de coneixements, en els termes que s'indiquen més avall, en les àrees d’interès comú.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

  1. Intercanvi d'informació i publicacions.
  2. Seminaris, col·loquis, simposis.
  3. Estudis d'investigació conjunts.
  4. Programes formatius conjunts.
  5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del representant de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

El responsable de cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable per coordinar i revisar les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Quimnesia Azahar, SA,
José Manuel Herrero
Director general (CEO)

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juliol de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).