Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 Addenda al conveni específic de col·laboració entreCreu Roja Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa Sembrant Salut

Palma, 13 d'octubre de 2015

REUNITS

D’una banda, el senyor Antonio Barceló Veny, amb el NIF 41386284S, que actua com a president de la Creu Roja a les Illes Balears, amb domicili a l’avinguda de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73, Palma (Illes Balears), amb el CIF Q2866001-G.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

PRIMER

Que en data 11 de desembre de 2013 ambdues institucions signaren un conveni específic de col·laboració per al desenvolupament del programa Sembrant Salut (ref. 2712).

SEGON

Que amb posterioritat a la signatura del conveni esmentat, la Universitat de les Illes Balears va comunicar a Creu Roja Illes Balears un canvi de la zona d’ubicació dels horts.

TERCER

Que ambdues parts mostren la seva conformitat a recollir aquestes modificacions i per això signen aquest document, com a prova de conformitat amb les modificacions aportades per la Universitat de les Illes Balears, i

ACORDEN

PRIMER

L’addenda té per objecte la modificació de la zona d’ubicació dels horts, que afecta la clàusula primera i l’annex del conveni al qual es fa referència, en els termes següents:

Allà on diu:

«La UIB cedeix a precari un espai del terreny de la seva propietat situat a la carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma, a la parcel·la adjacent a l’hort de Son Lledó (segons annex I), perquè Creu Roja Illes Balears hi pugui implantar horts urbans ecològics amb la finalitat de destinar-los a col·lectius especialment vulnerables usuaris de la mateixa entitat.

»Els esmentats horts urbans ecològics seran set de 40 m2 (d’unes dimensions de 10 × 4 metres), amb la ubicació indicada a l’annex adjunt.»

Ha de dir:

«La UIB cedeix a precari un espai del terreny de la seva propietat situat a la carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma, a la parcel·la adjacent a Can Rigo i Can Maçanet (segons annex I), perquè Creu Roja Illes Balears hi pugui implantar horts urbans ecològics amb la finalitat de destinar-los a col·lectius especialment vulnerables usuaris de la mateixa entitat.

»Els esmentats horts urbans ecològics seran set de 40 m2 (d’unes dimensions de 10 × 4 metres), amb la ubicació indicada a l’annex adjunt.»

SEGON

Les altres clàusules del conveni resten invariables.

I com a prova de conformitat amb tot el que precedeix, les parts que intervenen signen aquesta addenda al lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.

Per la Creu Roja,
Antonio Barceló
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).