Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d’intercanvi d’alumnes entre la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya) i l’Escola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong Kong

Palma, 8 d'octubre de 2015                         
Hong Kong, 27 d'octubre de 2015                       

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Kaye Chon, Degà, Chair Professor i Walter Kwok Foundation Professor in International Hospitality Management, en representació de l’Escola de Direcció Hotelera i de Turisme (SHTM) de la Universitat Politècnica de Hong Kong (PolyU).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d’aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia __ d __ d ____, manifesten el seu interès per fer intercanvi d’alumnes pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves fites i els seus objectius en els camps d’estudi respectius, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

 1. Objectiu. El propòsit d’aquest acord és establir un programa d’intercanvi d’alumnes entre les universitats participants.
 2. Nombre d’alumnes. Les parts acorden fixar en dos el nombre d’estudiants que intercanviaran anualment. La durada de l’intercanvi serà d’un semestre. Les parts cercaran l’equilibri pel que fa al nombre d’alumnes intercanviats entre les dues universitats durant la vigència d’aquest acord.
 3. Selecció i admissió. Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d’intercanvi. Els estudiants seleccionats per la universitat d’origen han de tenir una bona mitjana acadèmica i un bon nivell d’anglès. La universitat de destinació es reserva la decisió final sobre l’acceptació d’un estudiant.
 4. Les sol·licituds seleccionades per la universitat d’origen s’han d’enviar a l’òrgan pertinent de la universitat de destinació en els termes que aquesta estableixi, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig, almenys tres mesos abans de l’inici del semestre de l’intercanvi. En el cas de la UIB, se n’encarregarà el Servei de Relacions Internacionals (SRI). En el cas de la PolyU, se n’encarregarà l’Oficina d’Afers Internacionals (IAO).
  Programa acadèmic. Cada universitat ha d’assignar un tutor perquè assessori l’estudiant sobre els aspectes acadèmics de l’intercanvi i en l’elaboració del programa d’estudis
  El programa d’estudis s’ha de reflectir en el contracte d’estudis, l’ha d’aprovar la universitat d’origen i s’ha de comunicar a la universitat de destinació amb anterioritat a l’inici de l’estada.
  Els alumnes d’intercanvi es poden matricular a la universitat de destinació de les assignatures que s’hagin acordat amb la universitat d’origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.
 5. Reconeixement acadèmic. El reconeixement a l’expedient de la universitat d’origen de les assignatures que es cursin a la universitat de destinació, es farà d’acord amb el contracte d’estudis acordat entre l’estudiant i la universitat d’origen.
  La universitat de destinació haurà d’emetre un certificat acadèmic de l’estudiant que indiqui les assignatures cursades i la qualificació obtinguda.
  El reconeixement de les assignatures cursades l’ha d’atorgar la universitat d’origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació.
 6. Drets i deures. Els alumnes d’intercanvi matriculats a la universitat de destinació tenen els mateixos privilegis que els alumnes locals i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals aquests tenen dret.
  D’altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als alumnes locals, i també a les lleis nacionals.
 7. Període d’intercanvi. El període d’intercanvi s’ha d’ajustar al calendari acadèmic de la universitat de destinació.
  En el cas de la UIB, és de setembre a gener o de febrer a juliol.
  En el cas de la PolyU, és de setembre a desembre, o de gener a maig.
 8. Finançament. Els alumnes d’intercanvi es matricularan a la universitat d’origen durant tot el període del seu intercanvi, i abonaran els preus públics de matrícula que corresponguin. En conseqüència, aquests estudiants d’intercanvi estaran exempts d’abonar despeses de matrícula a la universitat de destinació
  Les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d’allotjament i alimentació, les ha de cobrir l’estudiant. Això no exclou la possibilitat de demanar beques i ajuts de diversos tipus.
  En cas que hi hagi una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l’excedent d’alumnes ha de pagar directament a l’altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli.
 9. Reintegració de l’import de la matrícula. No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de la matrícula per abandonament del programa d’intercanvi.
 10. Allotjament. La universitat de destinació ajudarà els alumnes d’intercanvi a cercar allotjament. 
 11. Tràmits migratoris. La universitat de destinació emetrà la corresponent carta d’invitació als efectes de sol·licitud del corresponent visat d’estudis, de conformitat amb la legislació vigent. Cada estudiant és responsable de tenir en regla el passaport i el visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada. 
 12. Assegurança. Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents per la totalitat del període de l’intercanvi al país de la universitat de destinació.
 13. Altra regulació. Pel que fa als aspectes no regulats en aquest conveni, hom s’atindrà a la normativa sobre mobilitat d’alumnat pròpia de cada universitat.
 14. Arribada a la universitat de destinació. La universitat de destinació facilitarà a l’alumne d’intercanvi informació sobre la universitat i el país d’acollida.
 15. Coordinació del programa. La IAO de la PolyU i el SRI de la UIB seran les responsables de la gestió administrativa del programa d’intercanvi, mentre que els aspectes acadèmics seran responsabilitat de la SHTM per part de la PolyU, i de la Facultat de Turisme per part de la UIB.
 16. Vigència i durada. El present acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable per acord escrit. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.
 17. Interpretació de l’acord. En cas que hi hagi discrepàncies en la interpretació de l’acord, es considerarà vàlida la versió anglesa.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català, i dos en anglès, i cada una de les parts se’n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Escola de Direcció Hotelera i de Turisme de la Universitat Politècnica de Hong Kong,
Kaye Chon
Degà, Chair Professor i Walter Kwok Foundation Professor in International Hospitality Management

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de setembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).