Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Addenda a l’acord marc entre la Universitat de les Illes Balears i la Societat Cooperativa de Formació Ocupacional, signat l’any 2003

Palma, 23 de febrer de 2016 

REUNITS  

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el senyor Manuel Palacios Torres, amb DNI 43022203, en representació de l’entitat Societat Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent (en endavant, Cooperativa Jovent), NIF F-07444615, amb domicili al carrer de Son Gibert, 8, 07008 Palma, en qualitat de president.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i

MANIFESTEN 

Primer. Les parts varen subscriure un acord marc de col·laboració el dia 9 de maig de 2003 (ref. 0753).

Segon. Al punt tercer de l’acord marc esmentat s’estableix que en compliment dels fins que tenen assignats les entitats sotasignades entre les àrees de col·laboració figuren, entre altres: la divulgació del resultats de la recerca en àmbits científics i professionals i també a la societat en general, així com altres àrees d’interès mutu.

Tercer. A l’empara de les intencions manifestades anteriorment i en virtut de l’acord marc signat, les parts volen concretar una línia d’actuació per dur-ho a terme. En conseqüència,

ACORDEN

1. Àmbit general d’actuació

El grup d’investigació en Primera Infància de la UIB manté, entre les seves línies de recerca prioritàries, la intervenció en la primera infància en l’àmbit social a través del disseny, la implementació i l’avaluació de programes de suport a les famílies tant per a la població universal com per a famílies en contextos de vulnerabilitat, posant especial atenció a la prevenció de la salut i el benestar a la primera infància.

El grup d’investigació té la intenció de col·laborar amb la Cooperativa Jovent en activitats de recerca, formació i divulgació en l’àmbit de les iniciatives per a la primera infància.

2. Línies d’actuació

El grup d’investigació en Primera Infància col·laborarà en el procés de disseny i avaluació del programa anomenat Es Midoniu, adreçat a pares i mares d’infants de la primera infància (entre 0 i 4 anys), en el qual es realitza una intervenció social preventiva i directa amb les famílies per millorar la seva relació educativa amb els fills.

3. Programa Es Midoniu

Entre els objectius del programa Es Midoniu figuren:

  • Crear un espai de seguretat per a famílies d’infants entre 0-4 anys per a l’aprenentatge de formes positives de parentalitat.
  • Fomentar la seguretat del vincle entre els pares i fills per prevenir possibles disfuncions tant dels infants en el seu desenvolupament com de les relacions familiars.

El programa Es Midoniu és una adaptació de programes per a famílies adreçats a primera infància que responen a les recomanacions fetes per la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Unió Europea, que proposen la creació de «serveis multifuncionals», integrats, que puguin oferir educació, oci i suport als infants i als pares. Es Midoniu vol ser un espai de referència per a les persones usuàries del programa, d’una durada determinada i amb freqüència setmanal, on s’ofereixin diferents propostes lúdiques per als infants, on s’afavoreixin moments positius de relació mare-fill, on pares i mares tinguin l’oportunitat d’expressar-se i compartir vivències amb altres adults en circumstàncies semblants i amb especialistes que els ajudin a resoldre dubtes, inquietuds, etc. i tot el que tingui a veure amb l’educació dels fills. Els professionals i les professionals oferiran suport i ajut tant en la relació amb els infants com en el diàleg i relació amb altres adults.

En el programa, a més de les dinàmiques adaptades als factors individuals i contextuals de les famílies destinatàries, es farà servir la tècnica terapèutica VIT (Video Intervention Therapy), que s’emprarà amb els pares i mares en el moment específic d’intercanvi amb adults per tal de contribuir a la millora de les relacions i el vincle afectiu entre la mare / el pare i l’infant.

La col·laboració del grup d’investigació en Primera Infància se situa, a més del disseny, en l’avaluació de l’esmentat programa. Així, s’avaluarà el procés d’implementació i els resultats de l’aplicació del programa en les famílies. Per això es tindran en compte diversos elements, entre altres, la valoració dels mateixos participants, el grau de participació i assistència, característiques del usuaris, l’avaluació de la dinàmica de les sessions, etc. També s’avaluarà el grau d’eficàcia del projecte a través de la VIT.

4. Condicions de la col·laboració

La Cooperativa Jovent aporta l’espai del Casal de Barri sa Midoneria, situat al camí de na Cerdana, 17, CP 07009 Palma, en un entorn segur i agradable, dotat del material i l’ambient perquè les famílies s’hi trobin apropiadament acollides. També l’entitat aporta una professional especialitzada en intervenció terapèutica amb infants i famílies, i en la tècnica de videointervenció (VIT).

El grup d’investigació en Primera Infància aporta investigadors que col·laboraran en el disseny del programa, en faran el seguiment i n’avaluaran els resultats. El grup es compromet a seguir el codi ètic en el tractament de les dades i fer la difusió del projecte i els resultats de la recerca en fòrums científics nacionals i internacionals.

5. Comissió mixta

Es crearà una comissió mixta formada per dues persones representants de cada entitat per tal de fer el seguiment de l’addenda a l’acord marc, comissió que es reunirà com a mínim un cop l’any.

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les entitats en el moment de la signatura del present acord.

6. Vigència de l’addenda

La durada de la present addenda és d’un curs acadèmic 2015-16, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts de forma expressa.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquesta addenda, les dues parts la signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Societat Cooperativa Jovent,
Manuel Palacios
President

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de novembre de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).