Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Ramis i Ramis de Maó i la Universitat de les Illes Balears

Alaior/Palma, 11 de gener de 2016

REUNITS

D’una banda, la senyora Margarita Seguí Pons, directora de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, amb CIF S0718061E i domicili a l’avinguda Vives Llull, 15, 07703 Maó.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, E-07122 Palma (Illes Balears).

EXPOSEN

Que l’Institut ha mostrat la seva disposició a col·laborar perquè la Universitat pugui dur a terme les seves activitats.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. L’IES Joan Ramis i Ramis de Maó cedirà a la Universitat de les Illes Balears instal·lacions per tal que s’hi puguin dur a terme algunes activitats acadèmiques de la Seu universitària durant l'any acadèmic 2015-16.

Segon. La Universitat es compromet a informar l’IES Joan Ramis i Ramis, a començament de cada any acadèmic, de les necessitats d’espai previstes.

Tercer. La Universitat es compromet, així mateix, a fer-se càrrec de les despeses de neteja, llum, calefacció, desperfectes de mobiliari i material, etc., que ocasionin les seves activitats, i seran abonades per la Universitat a l’Institut contra presentació de factura.

Quart. El present conveni té una vigència d'un any acadèmic, prorrogable de forma tàcita pel mateix període, si cap de les parts no en fa una denúncia expressa.

Un cop llegit per les parts aquest conveni i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

La directora de l'IES Joan Ramis i Ramis,
Margarita Seguí

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de desembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).