Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de donació d’una escultura per part dels senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 de desembre de 2015

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny).

De l’altra, el senyor Joan Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, professor, amb domicili a la carretera de Valldemossa, 232, Son Sardina, Palma, i amb DNI 41344316 E.

I de l’altra, el senyor Jaime Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, jubilat, amb domicili al carrer de les Magnòlies, 24, Palmayola, Bunyola, amb DNI número 42942585 K.

INTERVENEN

El primer, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Els altres dos, en nom i dret propis i en la condició d’hereus del senyor Jaume Mir Ramis.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i obligar-se i

EXPOSEN

Primer. Que el senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador són propietaris d’una escultura amb el títol, les mides en centímetres, el material i el valor següents:

  • Ramon Llull, de 212 × 58 × 58 cm, en fusta, de 30.000 (trenta mil) euros.

La seva titularitat deriva de l’escriptura núm. 2100 de manifestació, acceptació i adjudicació d’herència, atorgada davant la notària de Santa Maria del Camí Maria Josep Cànaves Bertos el dia 10 de desembre de 2012. Així, en aquesta escriptura l’escultura descrita s’integra a l’apartat 8, Lot 1 d’escultures, que els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador s’adjudiquen en plena propietat per parts iguals.

L’escultura és obra de l’escultor felanitxer Jaume Mir Ramis, conegut per la bellesa que confereix a la matèria i de gran sensibilitat i tremp artístic. Per altra banda, el vessant que li donà més renom, i al qual es dedicà més intensament, fou la recreació de personatges i figures rellevants tant de la història com de l’imaginari balear: escultures de Ramon Llull, fra Juníper Serra, l’arxiduc Lluís Salvador, sor Francina Cirer, l’arquitecte Guillem Sagrera i les figures del foner balear (sobre el qual féu múltiples versions, tant individuals com en grup), la Balanguera o els trencadors de marès, entre d’altres.

Segon. En virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l’autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis.

Així mateix, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears».

Tercer. Els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. El senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador fan donació a la Universitat de les Illes Balears de l’escultura esmentada al primer apartat de l’expositiu.

L’escultura està valorada en 30.000 (trenta mil) euros, tal com s’indica a l’escriptura abans esmentada.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa de contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, perquè s’exhibeixi públicament i, si escau, per al seu ús per a la docència i la recerca universitària.

Quart. El transport, si escau, de l’escultura, des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové del senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador.

Llegit per les parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Joan Mir Obrador

Jaime Mir Obrador

Diligència

La present donació la va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de desembre de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).