Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social

Palma, 23 de febrer de 2016

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Antoni Duran i Vinyeta, amb DNI 40869575 R, representant legal de l’associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social, amb NIF G61017364, amb seu al carrer Provença, 79, baixos 3a, 08029 Barcelona, que actua en representació d’aquesta, tal com acredita amb la documentació adjunta (comprovació dels poders de la persona actuant).

EXPOSEN

  1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) (art. 1.1 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010).
  2. Que l’associació PDS té entre altres objectius contribuir a la formació en prevenció de drogodependències dels professionals dels serveis socials, la sanitat i l’educació, per, d’aquesta manera, estimular i millorar la seva disposició i les seves capacitats professionals per prevenir o reduir les conseqüències individuals i socials d’aquests problemes.
  3. Que la universitat és un espai important per formar professionals i fer actuacions per prevenir els problemes relacionats amb el consum de substàncies. I en aquest sentit l’associació PDS promou el programa «El teu punt», que facilita als estudiants universitaris informació i assessorament sobre els riscs de consumir drogues, tot suggerint estratègies d’autocontrol i de limitació de riscs en cas de consumir-ne.
    Actualment hi ha quaranta-dues universitats d’arreu de l’Estat –entre les quals la Universitat de les Illes Balears– adherides a aquest programa, que inclou una pàgina web, materials de sensibilització i un servei de consulta en línia i a partir del qual s’organitza anualment un Concurs Universitari de Videoclips sobre drogues a través de YouTube. D’aquesta manera se cerca afavorir entre els estudiants universitaris processos de reflexió crítica sobre els riscs de consumir drogues, propiciar la difusió de missatges preventius entre iguals i que es faci a través de canals acceptats i emprant un llenguatge compartit: http://www.elteupunt.org.
  4. Que la Universitat de les Illes Balears i PDS - Promoció i desenvolupament Social tenen interès perquè els estudiants universitaris adquireixin les competències derivades de la seva participació en el programa «Drogues: el teu punt de mira».

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat jurídica, veuen la necessitat de signar un conveni de col·laboració i, per tant, acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L’objectiu d’aquest conveni és oferir als estudiants una activitat per donar-los a conèixer la prevenció de la drogodependència, que els permeti participar en el programa «Drogues: el teu punt de mira». Amb aquesta activitat es pretén fomentar que els joves realitzin curtmetratges d’alta qualitat i que transmetin missatges que puguin utilitzar com a eines preventives entre els seus iguals.

L’associació PDS ofereix aquesta activitat als estudiants de la UIB de totes les disciplines universitàries.

Segona. Obligacions per part de la UIB

La UIB s’ocuparà dels tràmits administratius per a la inscripció dels estudiants a les activitats, de fer-ne difusió entre aquest col·lectiu i de facilitar un espai per impartir-les-hi.

Tercera. Obligacions per part de l’associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social

Les accions sobre prevenció de drogodependències les impartiran professionals de l’associació PDS, sense cap cost per part de la UIB, per al curs acadèmic 2015-16.

Quarta. Comissió mixta

Es crearà, si escau, una comissió de seguiment del present acord formada per dos representants de la UIB i dos de l’associació PDS, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer-ne un seguiment i valorar-ne l’evolució.

Cinquena. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d’un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Jurisdicció

Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en relació amb el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest document als òrgans judicials de Palma.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per PDS - Promoció i Desenvolupament Social,
Antoni Duran

Director de Programes

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).