Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni específic entre la Universitat Estatal de Dubna (Federació de Rússia) i la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya)

Palma, 18 de desembre de 2015
Dubna,

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat Estatal de Dubna, Prof. Dmitry Fursaev, que actua d’acord amb el que estableixen els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l'altra, el Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents

ACORDS

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és desenvolupar l'acord signat el 29 de desembre de 2014 (ref. 2997) amb la definició d'un protocol per al desenvolupament d'un programa específic en els termes establerts en endavant.

Segon. Descripció del programa i àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees comunes a ambdues universitats, en particular en el marc de la sostenibilitat i la gestió de l'energia en els edificis (sobretot en els camps de l'energia solar, la química i la nanotecnologia).

Les àrees desenvolupades sota aquest conveni inclouen una nova línia d'investigació comuna per als nous sistemes d'energia solar i materials per a l'aplicació tèrmica i elèctrica als edificis.

D’acord amb l’anterior, les parts desenvoluparan un programa conjunt d'investigació sobre sistemes de potencial solar per a edificis espanyols i russos.

Tercer. Definició d'activitats

Les parts duran a terme les activitats següents:

 • Intercanvi de personal acadèmic i de recerca per complementar els cursos que ofereix cada institució.
 • Seminaris, col·loquis i simposis.
 • Projectes de recerca conjunts.
 • Cursos conjunts i programes d'estudis.
 • L'accés als equips i materials específics.
 • Visites de curta estada.
 • Intercanvis d’alumnes de grau i postgrau.

Quart. L'equip del projecte

El personal que ofereix cada institució per a les activitats esmentades ha de ser acceptable per a ambdues parts, d'acord amb els principis d'aptitud professional per a les tasques involucrades.

Els investigadors responsables del desenvolupament d'aquest programa són:

 • UIB: Dr. Rashid Nazhmitdinov i Dr. Andreu A. Moià Pol.
 • Universitat de Dubna: Dr. Pavel Gladishev, Dra. Svetlana Morzhukhina, Dr. Viktor Yushankhai.

Cinquè. Durada del projecte

La durada del projecte serà de quatre anys, a comptar de la data de la signatura. No obstant això, les parts poden donar per acabat el projecte esmentat mitjançant una notificació escrita a l'altra part.

Sisè. Recursos financers

Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d'aquests recursos es troben en programes d'investigació nacionals i internacionals, d'acord amb els principis següents:

 1. Cada universitat pagarà les despeses dels equips d'investigació amb els seus fons i projectes comuns.
 2. Cada universitat proporcionarà allotjament i cobrirà les despeses de subsistència per als membres convidats del projecte d'investigació, d'acord amb les normes locals, durant la seva estada a la universitat.

Setè. Reconeixement i validació

Durant l'estada, cada investigador impartirà un seminari a l'altra universitat sobre energia solar, gestió de l'energia, sostenibilitat i gestió de l'energia als edificis.

En el cas de la mobilitat dels estudiants o dels programes d'estudis conjunts, en el marc dels programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema de reconeixement acadèmic mutu i validació. Aquest sistema ha d'estar descrit en cada protocol específic i ser aprovat per les autoritats acadèmiques corresponents de cada universitat.

Vuitè. Propietat intel·lectual i drets

Tota la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en virtut d'aquest conveni estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'especifiqui el contrari.

Els resultats generats a partir d'un projecte conjunt d'investigació pertanyeran al soci que els genera. No obstant això, quan els resultats es generin a partir del treball realitzat conjuntament per ambdues parts (amb o sense la col·laboració de tercers) i no sigui possible separar-los, el disseny o el treball, als efectes de sol·licitar, obtenir i/o mantenir la protecció de la patent corresponent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual, seran propietat dels socis, que establiran un acord de propietat conjunta per escrit. S’especificarà l'assignació de la propietat i les condicions d'exercici, la protecció, la divisió dels costs connexos i l'explotació d'aquests resultats de propietat conjunta en un acord de cas per cas.

No obstant això, fins al moment que se subscrigui un acord sobre la propietat conjunta, els socis tindran la possessió dels resultats a parts iguals. Cada copropietari tindrà dret a usar i a concedir llicències no exclusives a tercers de la propietat intel·lectual conjunta. En cas que es concedeixin llicències a tercers, l’altre copropietari, al qual això s’haurà de notificar almenys amb 45 dies d’antelació a la concessió de la llicència, haurà de ser compensat de forma justa i raonable. A aquest efecte, se signarà un acord específic cas per cas.

Novè. Col·laboració

Les parts i l'equip del projecte treballaran conjuntament, de conformitat amb els principis de bona fe i d’eficiència, per tal de concloure les activitats amb èxit.

Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, les parts es comprometen a cooperar per permetre l'oportuna presentació, l’examen, la publicació i la defensa de qualsevol dissertació o tesi de grau que pugui incloure resultats patentables.

Desè. Vigència i durada

El present conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys a partir de la data en què se signi i es renovarà si les dues parts hi estan d’acord.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès, al lloc i en la data esmentats.

Per la Universitat Estatal de Dubna,
Dmitry Fursaev
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Responsable de la Universitat Estatal de Dubna,
Prof. Pavel Gladishev

Responsable de la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Andreu A. Moià Pol

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de novembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).