Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Segon annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès i la Universitat de les Illes Balears signat el 23 d’agost de 2012 

Palma, 23 de maig de 2016
Toulouse, 3 de maig de 2016

REUNITS

D’una banda, la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail), amb adreça a 5, Allées Antonio Machado, 31058, Toulouse Cedex, França, representada pel seu president, doctor Jean Michel Minovez.

I de l’altra, el vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot Giner, que actua en virtut de les facultats que té conferides per delegació del Rector en aplicació de l’Acord normatiu 10645/2013, de 18 de juny (FOU núm. 384, de 21 de juny), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears).

D’ara endavant, denominades les parts.

EXPOSEN

 1.  Que amb data 23 d’agost de 2012 la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail), i la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen subscriure un conveni de cotutela de la tesi de la doctoranda Caterina Thomàs Vanrell.
 2. Que el dit conveni, al paràgraf tercer de l’article 1, estableix: «Que aquest acord finalitza el 30.06.2014, com a molt tard. Aquesta durada es pot prorrogar amb l’acord dels responsables de les parts si la persona doctorand no pot defensar la tesi abans de la data prevista. En aquest cas, les parts han de signar una clàusula addicional a la cotutela per definir-ne les modalitats de prolongació
 3. Que el dit conveni estableix a l’article 7: «Que la durada dels períodes de treball a cadascun dels centres es preveu de la manera següent:
  »a. Períodes de treball a la UTM: 2011-2012, per un període mínim de tres mesos; 2012-2013, per un període mínim de tres mesos, i 2013-2014, per un període mínim de tres mesos.
  »b. Períodes de treball a la UIB: el temps que quedi per transcórrer.»
 4. Que el 29 de juliol de 2014 es va signar un annex del conveni de cotutela entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) i la UIB en què es modificava la data de finalització de l’acord per al 31 de desembre del 2015.
 5. Atès que la senyora Thomàs Vanrell no ha pogut acabar la tesi de doctorat, es veu necessari modificar aquest aspecte, per la qual cosa se subscriu el present annex d’acord amb els següents

ARTICLES

Primer. Objecte

El present document té per objecte modificar l’annex del conveni de cotutela entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) i la Universitat de les Illes Balears subscrit el 29 de juliol de 2014 segons s’indica a continuació.

Segon. Modificació de l’article 1 (Supervisió de la tesi i durada de la cotutela)

Aquest acord de cotutela de la tesi de senyora Caterina Thomas Vanrell acaba el 30 de setembre de 2017, data límit per a la defensa i lectura de la tesi doctoral, d’acord amb el que estableixen les directrius del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya.

La durada es pot prorrogar si el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport estableix una data posterior a l’acabada d’esmentar i així ho consideren els responsables de les parts. En aquest cas, les parts han de signar una clàusula addicional a la cotutela per definir-ne les modalitats de prolongació.

Tercer. Modificació de l’article 7 (Durada dels períodes de treball a cada centre)

La durada dels períodes de treball en cadascun dels centres es preveu de la manera següent:

 • El període de treball a la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) serà d’un mínim de tres mesos fins al 30 de setembre de 2017.
 • Períodes de treball a la UIB: el temps que quedi per transcórrer.

I com a prova de conformitat respecte al que s’ha exposat, els representats de les parts signen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en francès.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Vicerector d’Investigació i Postgrau

Per la Universitat de Toulouse Jean Jaurès
Jean Michel Minovez
President

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).