Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de donació de la col·lecció bibliogràfica Txema Sarriegui entre el senyor Andoni Sarriegi Perelló i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de juny de 2016 

REUNITS

D'una part, el senyor Andoni Sarriegi Perelló, domiciliat al carrer de Caro, 59, Palma, i amb DNI 43019230F, germà del periodista, escriptor i filòsof Txema Sarriegui Perelló.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN

  1. Que el senyor Andoni Sarriegi Perelló posseeix una col·lecció d’uns mil exemplars de llibres, principalment assajos sobre filosofia, literatura i art, així com de catàlegs d'exposicions que formaven la biblioteca personal del seu difunt germà Txema Sarriegui Perelló, doctor en Filosofia i periodista en diversos mitjans de les Illes Balears i en diverses branques: crítica d'art, informació parlamentària, opinió. I en diversos suplements d’El País, com Babelia, Negocios, Ciberpaís i Tierra.
  2. Que el senyor Andoni Sarriegi Perelló, seguint la voluntat del seu germa Txema, vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer.El senyor Andoni Sarriegi Perelló fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció aproximadament de mil exemplars de llibres dels camps de la filosofia, literatura i art, l'inventari dels quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer.La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El Servei de Biblioteca i Documentació aplicarà al fons donat els criteris vigents d’esporgada abans de catalogar-los i d’incorporar-los a la col·lecció general de la UIB.

Cinquè. Les possibles despeses de transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual al campus aniran a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Andoni Sarriegi Perelló en nom del seu germà Txema Sarriegui Perelló.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Andoni Sarriegi Perelló

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).