Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la realització del Màster en Dret Sanitari

Palma, 19 de juliol de 2016

REUNITS

D'una part,

L’Excel·lentíssim Senyor Martín L. Aleñar Feliu, en representació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, amb domicili a la Rambla, 10, Palma, CIF Q-0763001-E, en exercici de la facultat que, en la seva condició de Degà, li atribueix l’article 45 de l’Estatut particular d’aquesta corporació de dret públic, aprovat per Ordre del conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2001 (BOIB núm. 133, de 6 de novembre de 2001).

I de l'altra,

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts d’aquesta fundació.

EXPOSEN

 1. Que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears té interès a col·laborar en el curs de postgrau de Màster en Dret Sanitari, dirigit per personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Que l'objecte d’aquest acord és possibilitar que es realitzi el curs anomenat «Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)» i fer-ne difusió entre les persones que conformen el col·lectiu d’advocats col·legiats.
 3. Que el curs és un programa dissenyat per la UIB que té per objecte formar professionals del món jurídic, sanitari i de gestió sanitària i dotar‐los dels coneixements necessaris perquè puguin exercir les tasques d'acord amb els estàndards exigits. El postgrau de Màster en Dret Sanitari consisteix en una formació actualitzada i integral centrada en les competències necessàries en la formació dels professionals als quals va dirigit el postgrau. El curs ofereix un temari teòric i pràctic.
 4. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.
 5. Que la Fundació té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.
 6. Que la Fundació està disposada a col·laborar amb l'equip docent dins els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l’organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).

ACORDEN

PRIMER

Un equip docent de la Universitat de les Illes Balears, sota la direcció dels doctors Cristina Gil Membrado i José María Gámez Martínez, impartirà el curs de postgrau de «Màster en Dret Sanitari. Títol propi de de la UIB (60 ECTS)».

Els membres del col·lectiu d’advocats col·legiats tindran, a l’hora d’optar a la realització del curs, els avantatges següents:

 • Un descompte en el preu de la matrícula de 275 euros respecte al preu general exigit a la matrícula, sempre que el col·legiat ho sigui en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Prioritat en l’acceptació de sol·licituds en relació amb altres potencials aspirants en cas de superar el nombre de places previstes. En cas que els potencials aspirants siguin col·legiats de dos o més col·legis professionals dels que col·laboren perquè s’imparteixi el Màster en Dret Sanitari, s'optarà per l'aspirant que pertanyi al col·legi professional amb menys representació entre els matriculats.

Finalment, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears es compromet a difondre informació del postgrau entre els seus col·legiats.

SEGON. DEFINICIÓ DE LES TASQUES

Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip docent queden definides en els termes següents:

 • Realitzar la coordinació del curs.
 • Impartir les classes del curs que els hagin estat assignades, d’acord amb el projecte de curs que aprovin els òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

TERCER. TERMINIS

Les tasques docents encomanades s'hauran d'efectuar complint els terminis que s'enuncien inicialment a la informació de difusió del curs.

Aquest acord es prorrogarà automàticament en cas que el curs es reediti.

QUART. COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

La Fundació, per a la realització del treball a què es refereix el present acord, assumeix les obligacions següents:

 • Prestar el servei de caixa, que implica facturar i cobrar les quantitats que hagi d’abonar l'entitat i fer els pagaments necessaris d'acord amb la realització del curs esmentat en el present acord. La Fundació també farà les retencions i transferències que legalment siguin procedents.

CINQUÈ. OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, l'equip docent i la Fundació col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè el curs es pugui realitzar amb èxit.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra.

Per la UIB i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears,
Martín L. Aleñar

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).