Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre l’Associació Palma XXI i la UIB  

Palma, 21 de juliol de 2016

REUNITS 

D’una part, el senyor Jaume Garau i Salas, president de l’associació Palma XXI, entitat sense ànim de lucre les activitats de la qual es regeixen pel que estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els Estatuts de l’associació esmentada, amb domicili fiscal al carrer de Sant Llorenç, 16, 1r, 07012 Palma, i CIF G57956534-000.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions

EXPOSEN

 1. Que Palma XXI té com a objectiu fonamental, entre d’altres, estudiar l’evolució territorial de la ciutat de Palma al llarg de la seva història, especialment en l’època contemporània, així com realitzar propostes de futur per un creixement sostenible i favorable als seus residents i als visitants.
 2. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 3. Que la UIB a través de diferents departaments i centres té, entre altres objectius, procurar que els estudiants puguin desenvolupar una formació pràctica en diferents camps, afavorint l’aplicació dels coneixements i consolidant l’adquisició de competències dels estudiants.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és oportuna una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Objectiu

Aquest conveni s'estableix amb caràcter general per desenvolupar programes de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions per confirmar el coneixement de la ciutat de Palma i els seus canvis i transformacions. Igualment i de forma explícita, té com a objectiu que els universitaris de la UIB puguin millorar la seva formació acadèmica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure diverses activitats, com són:

 • L’intercanvi d'informació i publicacions, així com material audiovisual.
 • La realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 • Els estudis d'investigació conjunts.
 • La realització de programes de formació.
 • La implantació d’un sistema de pràctiques amb la col·laboració de Palma XXI, que asseguri la formació pràctica dels estudiants.
 • La realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius de les parts.
 • Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Programes per projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol en el qual s’ha d’incloure la informació següent:

 • L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 • Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 • La durada del programa projecte.
 • Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.

Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres designats per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Palma XXI,
Jaume Garau
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto