Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Protocol addicional al conveni de col·laboració entre el Bisbat de Mallorca i laU de les Illes Balears

Palma, 26 de juliol de 2016

REUNITS

D'una part, el Bisbe de Mallorca, Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Xavier Salinas Viñals, amb domicili legal al Palau Episcopal, carrer del Mirador, 5, 07001 Palma.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca, de 24 de novembre de 2015.

Per la qual cosa,

ACORDEN

Primer. Objecte

Les línies bàsiques de col·laboració de la UIB amb el Bisbat són l’aixecament de plànols, l’estudi de patologies i la proposta d'intervenció en el patrimoni eclesiàstic de les Illes Balears propietat del Bisbat de Mallorca, a realitzar per alumnes del grau d'Edificació d'aquesta universitat, a efectes de dur a terme el treball de fi de grau de quart curs d’aquests estudis.

Segon. Obligacions del Bisbat de Mallorca

El Bisbat facilitarà l'accés als locals esmentats, així com també les dades històriques i/o d'altre tipus que es considerin necessàries per a la realització dels treballs.

L'enginyer d'edificació i arquitecte tècnic del Bisbat, senyor Bartomeu Bennàsser Mas, actuarà en condició de supervisor dels treballs esmentats, amb l'aportació de la seva experiència per tal que els projectes presentats puguin ser realitzats d'acord amb el sistema que és habitual a la Diòcesi.

Tercer. Obligacions de la UIB

La Universitat de les Illes Balears, un cop presentats, defensats i avaluats positivament pel tribunal els treballs, amb l’autorització prèvia del tutor i de l’alumne autor del treball de fi de grau, en facilitarà còpia en format digital al Bisbat, per al seu oportú aprofitament. Aquesta còpia contindrà els fitxers DWG dels plànols del treball, i se’n documentarà el lliurament mitjançant escrit signat pel tutor i l'alumne autor del treball de fi de grau.

Quart. Comissió mixta

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el Bisbe de Mallorca nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, dos representants de cada part a l’efecte de constituir la comissió mixta encarregada de seleccionar i dirigir els treballs, així com de revisar les activitats que es duguin a terme dins el marc d’aquest protocol.

Els integrants de la comissió es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Cinquè. Vigència i durada

El present protocol entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Així mateix, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en dos exemplars, i cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Bisbat de Mallorca,
Xavier Salinas
Bisbe

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto