Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Donació de l’Empresa Numat Biomedical, SL, a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 de juliol de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, la senyora Joana Maria Ramis, administradora de l’empresa NuMat Biomedical, SL (NuMat), amb data de nomenament de 5 de desembre de 2013 i amb domicili social a Edifici Disset, Local 0F, ParcBIT, carretera de Valldemossa, km 7,4, E-07121 Palma, i CIF B57469238, registrada en el Registre Mercantil de Palma segons consta al full PM-62485, tom 2353, foli 160.

EXPOSEN

  1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
  2. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
  3. Que NuMat és una empresa dedicada al desenvolupament i producció de biomaterials per a aplicacions mèdiques, mitjançant la realització d’activitats de recerca i desenvolupament experimental.
  4. Que hi ha una coincidència d’interessos entre NuMat i la UIB en relació amb les activitats de recerca que realitza.
  5. Que NuMat Biomedical, SL, és propietària d’una sèrie de béns inventariables, que vol donar de manera irrevocable a la UIB.

És per això que

ACORDEN

Primer. NuMat Biomedical, SL, fa donació a la Universitat de les Illes Balears dels béns inventariables que es detallen a l’annex del conveni, perquè en faci ús el grup de recerca de Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular del IUNICS d’aquesta universitat.

Segon. L’equipament objecte de donació estarà ubicat segons es detalla a l’annex del conveni.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears accepta la donació en els termes continguts a les clàusules següents.

Quart. La donació es fa amb la finalitat expressa de contribuir a incrementar el patrimoni de la Universitat de les Illes Balears, perquè se’n faci ús per a la docència i la recerca universitària.

Cinquè. La donació comporta una millora i una ampliació de l’equipament de laboratori per a la realització de les tasques de recerca.

Sisè. La signatura del present document suposa l’acte d’entrega i acceptació de l’equipament esmentat.

Llegit per les parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per NuMat Biomedical, SL,
Joana Maria Ramis
Administradora única

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present donació la va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex. Relació de béns inventariables que NuMat Biomedical, SL, dóna a la UIB

Equipament

Proveïdor

Marca

Model

Número de sèrie

Ubicació

Congelador ―20 ºC

Centros Comerciales Carrefour, SA

Zanussi

ZFU 629

92500069

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Gelera

Centros Comerciales Carrefour, SA

Zanussi

ZRA 940

92600039

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Espectrofotòmetre

Izasa, SA

BioTek

Powerwave HT

236010

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Ultracongelador vertical -86 ºC / Rack emmagatzemament

Izasa, SA

Haier

DW-86L626

BE060-001T0-0B296-LVBJ

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Centrífuga

Sarstedt

Sarstedt

MC6 / LC24

730910-5 / 91104857

Laboratori de cultius microbiològics i laboratori seqüenciació, primera planta, IUNICS

Làmpada UV / suport

VWR

UVP

UVM-57 / J-129

95-0104-02 / 98-0016-03

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Tanc de nitrogen i caixes

Izasa, SA

Taylor-Wharton

750LS

170627

Laboratori de cultius cel·lulars, primera planta, IUNICS

Servidor

Sistac Ils, SL

Diversos

Diversos

10210-1; nox10-25846; 11295-25850; int335-25789; tac41-25829; 17290-25687; 13393-25835; 14424-25842; lg427-25641; 1700-25835

Despatx 80, Guillem Colom Casasnovas

Ordinadors (3)

PC City Spain, SAU

Acer Aspire

E5400

91K7P7AEAP992002381800 91K7F7AEAP932008301800 91K7F7AEAP932008941800

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS. Laboratori 8A, Guillem Colom Casasnovas

Disc dur

PC City Spain, SAU

My Book

1 TB

WCAU48813853

Despatx 80, Guillem Colom Casasnovas

Impressora

PC City Spain, SAU

Brother

MFC-7820

E63209C8J701549

Laboratori 8A, Guillem Colom Casasnovas

Pipetes automàtiques (4 )

Labnet Biotécnica

Biopette Autoclavable

LA-P3960-10A/ LA-P3960-20A/ LA-P3960-200A/ LA-P3960-1000A

n/a

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Vòrtex

Labnet Biotécnica

Labnet Biotécnica

VX-200

79020302

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

pH-metre

ANORSA (Aparatos Normalizados, SA)

Crison

GLP21+

93009

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Balança

ANORSA (Aparatos Normalizados, SA)

Cobos Serie CB

MI-220CBC

94180009

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Agitador

ANORSA (Aparatos Normalizados, SA)

Selecta

Agimatic-N

533796

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Pipetes automàtiques (7) i suport

Labnet Biotécnica

Biopette Autoclavable

LA-P3960-2A/ LA-P3960-10A/ LA-P3960-20A/LA-P3960-100A/ LA-P3960-200A/ LA-P3960-1000A/ LA-P3960-5000A /LA-P3985

n/a

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Petit material de laboratori (vasos, provetes, erlenmeyer, flascons, etc.)

ANORSA (Aparatos Normalizados, SA)

Diversos

Diversos

n/a

Laboratori C-12, primera planta, IUNICS

Projector

Dell, SA

Dell

1210-S

CN-0K98J8-S0081-9BM-0095

Despatx 80, Guillem Colom Casasnovas

 

 
Contenido en el idioma por defecto