Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre IoTLABS, SL, i la Universitat de les Illes Balear

Palma, 19 de setembre de 2016

REUNITS

D'una banda, el senyor Bartolomé Olivares Baena, en representació de l’entitat mercantil IoTLABS, SL, NIF B66586892, constituïda mitjançant escriptura autoritzada davant notari el 9 de novembre de 2015, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, protocol núm. 2244, tom 44965, foli 0121, full B 472713 inscripció 2, amb domicili social al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

BASES GENERALS D’ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de:

 • L’aplicació de les TIC al desplegament d’intel·ligència en el territori,
 • La generació de coneixement conjunt mitjançant la col·laboració amb el grup de treball multidisciplinari SmartDestination/SmartCity de la UIB i
 • El suport a iniciatives conjuntes relacionades amb la promoció i el desplegament de tecnologies per escoltar el territori, basades en el paradigma de la hiperconnectivitat que es proposa en el marc de la Internet de les coses (IoT).

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

 • Seminaris, col·loquis, simpòsiums.
 • Estudis d’investigació conjunts.
 • Participació en projectes de recerca i innovació conjunts.
 • Programes formatius conjunts.
 • Projectes d’innovació i transferència del coneixement conjunts.
 • Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

El personal que ofereixin ambdues parts per a la realització de les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per aquestes, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d’aquests.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del representant de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.
 2. Per a cada programa/projecte s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, llevat que s’estableixin altres normes.

Setena. Compromisos i drets de les parts

Les parts podran fer comunicacions de tot tipus (a Internet, xarxes socials, comunicacions digitals o impreses, etc.) on es pugui fer menció dels projectes i les col·laboracions que hagin desenvolupat dins el marc d’aquest acord.

IoTLABS disposarà d’un distintiu/logotip que li permetrà d’identificar clarament enfront de tercers que l’empresa col·labora amb la UIB en les matèries descrites a l’acord (Territori intel·ligent, Internet de les coses, SmartCity/SmartDestination).

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El responsable de cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per IoTLABS, SL,
Bartolomé Olivares
Conseller delegat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto