Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de setembre de 2016

REUNITS 

D'una part, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, President del Consell de Mallorca, que actua en representació d’aquesta institució de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

EXPOSEN

 1. La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca col·laboren de forma ininterrompuda des de l’any 1984 en la signatura d’acords marc i convenis específics.
 2. El Consell de Mallorca vol implicar-se en activitats de caire cultural i donar suport a la divulgació i l’aplicació d’activitats de recerca tecnicocientífica.
 3. La Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a l’activitat artística, museística i tecnicocientífica.
 4. És interès d’ambdues parts refermar aquesta col·laboració i establir un nou acord marc que doni cobertura a una col·laboració més àmplia d’acord amb les funcions de cada institució i la realitat social i cultural.

Així, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents 

ACORDS

Primer. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de l’alumnat en els termes que s'indiquen més avall.

Segon. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions se centra en cinc grans apartats: Cultura, Recerca i innovació, Assessorament, Formació i Pràctiques de l’alumnat, que es poden concretar en els punts següents:

 1. En el marc del desenvolupament de la Cultura es treballarà en les àrees següents:
  1. Xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca: es donarà suport a INNOPAC des de la UIB.
  2. Arxius municipals de Mallorca.
  3. Béns d’interès cultural de Mallorca.
  4. Patrimoni arqueològic de Mallorca.
  5. Col·leccions d’art del Consell de Mallorca i llur catalogació per la UIB.
  6. Universitat Oberta per a Majors.
  7. Lliga de Debat de la UIB.
 1. En l’àrea de Recerca i innovació, es treballarà en matèria:
  1. Mediambiental: treballar en la implantació de la Càtedra de Residus.
  2. Infraestructures, territori i urbanisme: col·laboració i assessorament en projectes d’investigació i recerca en matèria d’estalvi i eficiència energètica, impuls de tecnologies que potenciïn la sostenibilitat social, estalvi de recursos naturals (aigua), tecnologies de segrest de CO2, etc.
  3. Activitats classificades.
 1. En l’àrea de Formació: establir un postgrau de Gestió Pública, amb mòduls administratius i jurídics i d’altres relacionats amb el conjunt de competències pròpies de l’administració local.
 1. En l’àrea de Pràctiques de l’alumnat: col·laborar en les pràctiques als departaments del Consell de Mallorca que ho sol·licitin, tant per a beques TUO com per a cooperació educativa.
 1. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercer. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a totes dues institucions.

El personal que ofereixin les institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quart. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació prèvia dels representants de la comissió mixta.

Cinquè. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers i es tramitarà el corresponent expedient de despesa, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General, quan sigui preceptiva.

Sisè. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu.

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar totes dues institucions.

Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitè. Actuacions en tramitació

Si cap de les actuacions descrites a l’acord segon està en tramitació abans de signar-se el present acord, s’hi considerarà adscrita.

Novè. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la renovació, modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Desè. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present acord, una comissió mixta paritària, d’un mínim de dues persones, elegides per cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament de l’acord marc. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació de l’acord o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats i en dos exemplars el present acord de col·laboració.

Pel Consell de Mallorca,
Miquel Ensenyat
President

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto