Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, l’Organització Mater Misericordiae i la Fundació Konecta per al desenvolupament del programa Junts ho Podem Fer – Juntos Somos Capaces de la fundació Mapfre

Palma, 17 d’octubre de 2016 

REUNITS

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatus de l’esmentada universitat.

 

La senyora Rosa Queipo de Llano Argote, en la seva condició de directora general de la Fundació Konecta, amb domicili al carrer Padilla, 17, 7a planta, 28006 Madrid, i CIF G-84227313.

 

El senyor Jesús M. Luna, en qualitat de director gerent representant de l’Organització Mater Misericordiae, amb domicili al carrer de Francesc Julià, 54, 07008 Palma, i CIF R0700137C.

 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar i establir el present marc de col·laboració i obligar-se i 

EXPOSEN

 1. Que la Fundació Konecta és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Ministeri de Sanitat i Política Social, que té per objecte, d’acord amb el que disposen els seus Estatuts, el suport i la inserció laboral dels col·lectius socials amb especial risc d’exclusió i amb especials dificultats i, a títol enunciatiu, persones afectades per tot tipus de violència, discriminació, desigualtat, persones amb discapacitat, immigrants, joves, dones, persones més grans de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb càrregues familiars especials.
 2. Que la Fundació Konecta té entre els seus objectius la realització de programes i projectes formatius, socials i d’inserció laboral de suport a les persones amb discapacitat, propis o en col·laboració amb altres institucions i entitats.
 3. Que en aquesta línia d’actuació la Fundació Konecta ha subscrit un acord de col·laboració amb la Fundació MAPFRE per promoure actuacions concretes a favor de la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental a través de la posada en marxa del programa Junts ho podem fer - Juntos somos capaces.
 4. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució els fins propis de la qual són l’educació universitària, la investigació, el desenvolupament i la innovació de totes les branques del saber, que es regeix pels seus propis Estatuts i per les normes que li són aplicables.

Que posa el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn.

Que entre les activitats i campanyes de sensibilització social desenvolupades per la Universitat de les Illes Balears, tenen un relleu especial les dirigides a atendre les necessitats dels col·lectius amb especials dificultats d'inclusió, i un instrument idoni per a ells és la col·laboració amb programes socials dedicats especialment a la integració comunitària de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte de l’acord

L'objectiu del present acord és establir un marc general de col·laboració entre les parts que els permeti de dur a terme conjuntament activitats específiques per posar en marxa programes d'inserció laboral dels col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Es promouran diferents actuacions, amb les finalitats que s’indiquen:

 1. Trobades empresarials, per fomentar la sensibilització i la informació a les empreses de les Illes Balears de les potencialitats d'inserció d'aquestes persones i la difusió de les bones pràctiques empresarials.
 2. Acollida d'usuaris en pràctiques amb les discapacitats indicades, per facilitar-ne la integració i potenciar les seves habilitats a la Universitat de les Illes Balears.
 3. Posar en contacte les entitats socials col·laboradores del programa amb la UIB per facilitar les pràctiques curriculars o extracurriculars dels estudiants de grau o postgrau interessats en la inserció laboral dels col·lectius de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

Segona. Vigència de l’acord

Aquest conveni entrarà en vigor l'endemà del dia que se signi i tindrà vigència amb caràcter anual. La seva pròrroga s'ha de produir mitjançant acord exprés i per escrit de totes les parts.

Tanmateix, el present acord podrà ser resolt unilateralment per qualsevol de les parts en qualsevol moment de la seva vigència sempre que es notifiqui amb una antelació d'un mes a la nova data proposada de finalització.

Aquesta resolució ha de preveure, si escau, la vigència dels acords que en aquest moment estiguin operatius, fins a la seva completa finalització.

Tercera. Seguiment del conveni

Es designarà un representant per cada part per vetllar pel bon compliment de les finalitats proposades i s'estableix una reunió semestral.

Quarta. Confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal

Les parts es comprometen a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considera informació confidencial qualsevol dada de l'altra part a la qual les parts accedeixin en virtut del present conveni. Les parts es comprometen a no divulgar aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers.

En compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, la Fundació Konecta i la Universitat de les Illes Balears assumeixen les obligacions següents:

 1. Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals del fitxer respecte al qual l'altra part tingui la condició de responsable i a les quals accedeixin en virtut d'aquest conveni.
 2. Tractar les dades conforme a les instruccions del responsable del fitxer i únicament en relació amb la finalitat d'aquest conveni.
 3. Implantar, en els sistemes informàtics que alberguen aquestes dades, les mesures de seguretat oportunes.
 4. Un cop acabat el conveni, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del fitxer.

Cinquena. Publicitat

Qualsevol comunicat als mitjans de comunicació per a la difusió del que disposa el present acord emès per qualsevol de les parts signants ha de ser consensuat per aquestes amb caràcter previ.

En totes les actuacions que es desenvolupin a l'empara d'aquest conveni hi pot figurar el logotip de les institucions implicades, és a dir, de la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Konecta i Mater Misericordiae, amb el seu consentiment previ.

I perquè així consti i com a prova de conformitat, les tres parts signen aquest conveni, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Fundació Konecta,
Rosa Queipo de Llano
Directora general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Organització Mater Misericordiae,
Jesús M. Lluna
Director gerent 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).