Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord específic per dur a terme la primera fase de l’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu Històric Municipal entre l’Ajuntament de Campanet i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 d'octubre de 2016

REUNITS 

D’una banda, la senyora Magdalena Solivellas Mairata, Batllessa de Campanet, com a representant de l’Ajuntament de Campanet, amb CIF P0701200H i domicili a la plaça Major, 24, 07310 Campanet.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN 

PRIMER. Que l’Ajuntament de Campanet compta amb un valuós arxiu històric i vol procedir a ordenar-lo, catalogar-lo i digitalitzar-lo, per tal de garantir-ne la preservació i facilitar-ne la consulta als investigadors.

SEGON. Que la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, compta amb els mitjans i l’experiència necessaris en gestió i digitalització d’arxius històrics, i considera de gran interès per a la comunitat universitària l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Campanet com a font de coneixement per als investigadors de la UIB.

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i l’Ajuntament de Campanet es comprometen a dur a terme l’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu Històric de Campanet. La qual cosa es durà a terme en diverses fases a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària per anar-les abordant.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

La UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, es compromet a dur a terme la primera fase del pla d’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu Històric de Campanet, que es concretarà en les accions següents:

 • Identificar els fons i les sèries documentals mitjançant l’anàlisi i la reordenació de les fitxes de descripció existents.
 • Crear el quadre d’organització de fons (QdOF).
 • Dirigir la identificació de la documentació de les capses amb les quals va ser traslladada a la nova ubicació i planificar-ne la ubicació a les prestatgeries.
 • Dirigir l’ordenació i protecció de la documentació dins contenidors adequats: arxivadors de cartó, carpetes i fulls separadors. I la retolació provisional dels contenidors d’acord amb el QdOF.
 • Dirigir i supervisar l’allotjament de la documentació a les noves prestatgeries d’acord amb l’ordenació establerta provisionalment d’acord amb el QdOF.
 • Cedir una llicència d’usuari del programari de gestió d’arxius de la UIB i del manteniment corresponent per un any.
 • Allotjar i preservar la base de dades del programari de gestió d’arxius als servidors de la UIB.
 • Dirigir la catalogació informatitzada al nivell de fons i sèries documentals, mitjançant el programari d’arxius de la UIB, basat en ICA-AtoM.
 • Crear el quadre de classificació de documents (QdCD).
 • Proposar un pla de prioritats de digitalització sobre la base de la necessitat de conservació i de l’interès de difusió dels documents catalogats.

TERCERA

L’Ajuntament de Campanet es compromet a:

 1. Facilitar l’accés del personal tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB a la documentació de l’arxiu sobre la qual s’ha d’actuar i a les dependències on està ubicada.
 2. Autoritzar el trasllat a la UIB del material documental que s’hagi de digitalitzar durant el temps necessari per dur a terme l’operació.
 3. Contractar a càrrec seu el personal necessari per dur a terme les tasques que es compromet a dirigir i/o supervisar la UIB.
 4. 4Adquirir el material necessari per a l’allotjament de la documentació objecte d’ordenació.
 5. Abonar la quantitat de 5.293,75 euros, IVA inclòs, per finançar les despeses derivades de les tasques descrites a la clàusula segona. El pagament es farà efectiu un cop els serveis administratius de la UIB hagin emès la factura corresponent.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència serà d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment, integrada, per part de l’Ajuntament de Campanet, pel regidor o regidora amb competències sobre l’Arxiu Històric de Campanet, i per part de la UIB, pel director o directora del Servei de Biblioteca i Documentació, i si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Per l’Ajuntament de Campanet,
Magdalena Solivellas
Batlessa

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de setembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto