Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i Crew Total Training per impartir el curs d’especialització en operacions aeroportuàries 

Palma, 22 de novembre de 2016

REUNITS 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

De l’altra, la senyora Rosalía Rodríguez González, amb DNI 71636723-A, en representació pròpia, que actua amb el nom comercial Crew Total Training (marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb el número 355975) i amb domicili al carrer Mesena, 54, 2 C, 28033 Madrid.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i 

MANIFESTEN 

 1. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una corporació que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
 2. Que la senyora Rosalía Rodríguez és una empresària autònoma que desenvolupa la seva activitat empresarial sota el nom comercial Crew Total Training amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
 3. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.
  De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.
  Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és organitzar el curs «Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)», amb el pla d’estudis que s’annexa a aquest conveni, perquè els interessats en la matèria puguin obtenir una formació específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que forma part de l’estudi propi, el curs «Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)», dirigit a les persones interessades que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes a l’estudi.
 2. La UIB pot encomanar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l'objecte del present conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament ―en concret, l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 3. Atesos les característiques de les assignatures i el vessant pràctic dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.
 4. Els estudiants d’aquest títol propi es matricularan a les assignatures corresponents de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).
 5. A les accions de comunicació del curs que dugui a terme la UIB apareixerà el logo identificatiu de les parts que signen aquest acord, així com una menció escrita a la descripció del curs.
 6. La UIB retindrà un 20% dels ingressos del curs, segons recull l’article 114.5 dels seus Estatuts.

Tercera. Actuacions de Crew Total Training

 1. Crew Total Training posarà a disposició del curs professorat competent i altres materials i mitjans tècnics i humans que s’estimin adients per a la impartició dels mòduls del curs que s’acordin amb la direcció.
 2. Així mateix, Crew Total Training s’encarregarà, de manera no exclusiva, de la publicitat dels estudis per tal d’aconseguir alumnes que puguin tenir interès en el curs «Expert Universitari en Operacions Aeroportuàries. Títol propi de la UIB (15 ECTS)», inclosos l’elaboració i el manteniment de manera gratuïta d’una pàgina web (o apart a la seva pàgina web corporativa) de difusió i promoció dels estudis o qualsevol altre format que estimi oportú.
 3. A les accions de comunicació del curs que dugui a terme Crew Total Training apareixerà el logo identificatiu de les parts que signen aquest acord.

Quarta. Condicions econòmiques

Seran les definides al pressupost de cada edició del curs que acompanyi la Memòria corresponent que en el seu moment aprovi el Consell de Govern de la UIB.

Cinquena. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment d’aquest conveni es nomenarà una comissió mixta de seguiment a la signatura d’aquest document.

La comissió serà integrada per un representat de cada una de les entitats que signen el conveni i que es detallen a l’annex.

Sisena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Setena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de quatre anys que es prorrogarà automàticament pel mateix període si té lloc la reedició dels estudis. En qualsevol cas, les parts poden manifestar la intenció de desvincular-se’n o de revisar-ne les condicions, amb una antelació de tres mesos abans del termini de vigència.

Vuitena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament d’aquest document. Si això no és possible, s’ocuparà de resoldre les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional competent.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet

Per Crew Total Training,
Rosalía Rodríguez

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Relació de persones que conformen la comissió de seguiment:

 • Rosalía Rodríguez González, per part de l’empresa Crew Total Training
 • Bartolomé Deyà Tortella, per part de la UIB
 • Margalida Furió Caldentey, per part de la FUEIB
 
Contenido en el idioma por defecto