Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Fundació Palma Aquarium para la protección del medio ambiente i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 de novembre de 2016   

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio González Clemente, com a president que actua en representació de la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente, inscrita en el Registre Únic de Fundacions de la CAIB amb núm. de registre 100000000357, amb domicili social al carrer de Manuela de los Herreros i Sora, 21, 07610 Palma, i CIF G57940587.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 67/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Les parts, convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, 

EXPOSEN

Que la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente (en endavant, Fundació Palma Aquarium), amb la finalitat d’enfortir el seu compromís amb el medi ambient i el desenvolupament d’activitats que ajudin a millorar-lo, té entre els seus objectius fomentar i ampliar coneixements en l’àmbit de la innovació, el desenvolupament i la investigació aplicada a la conservació de la biodiversitat autòctona de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la transferència de coneixements en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a la promoció de l'ocupabilitat dels seus alumnes i titulats i de l'activitat emprenedora de tots els membres de la comunitat universitària.

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de divulgació i investigació conjuntament entre la Fundació Palma Aquarium i la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears, així com per donar suport a programes ja iniciats per aquesta facultat, en temes que s'acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 2. Realització d’estudis d'investigació conjunts: als resultats i publicacions que se'n derivin, hi figuraran ambdues parts.
 3. Realització de programes de formació.
 4. Realització d'activitats educatives conjuntes d'acord amb els objectius de les parts.
 5. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

En cas que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb la Universitat i l’empresa dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Aquests protocols han de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. El present conveni no té una implicació econòmica, si bé ambdues parts es comprometen a cercar finançament per realitzar projectes conjunts.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente,
Antonio González
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

LLISTA DE POSSIBLES ACTUACIONS A REALITZAR EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PALMA AQUARIUM PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Col·laboració per a la realització d’una tesi doctoral en matèria de gestió i conservació de la tortuga babaua (Caretta caretta) a la mar balear: una aproximació sanitària

Aprofitant l’existència del Centre de Recuperació de Fauna Marina a les instal·lacions del Palma Aquarium, s’ha planificat la realització d’una tesi doctoral que s’inscriurà al Programa de Doctorat en Ecologia Marina, per part de la veterinària Emmanuelle Renga, que estudiarà de quina manera des d’un punt de vista sanitari es poden optimitzar els processos de recuperació dels exemplars mal ferits que arriben a les instal·lacions i de quina manera aquesta optimització pot repercutir en la gestió i conservació de l’espècie. Així mateix, també es tractarà d’analitzar la problemàtica actual sobre l’espècie i de quina manera es pot contribuir a la seva conservació mitjançant unes actuacions de gestió especifiques.

Aquesta tesi doctoral serà dirigida pels professors de la UIB doctor Antoni Sureda Gomila, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i els doctors Samuel Pinya Fernández i Guillem Mateu Vicens, del Departament de Biologia.

Preus especials per a tota la comunitat universitària per a l’entrada a les instal·lacions de Palma Aquarium presentant el carnet universitari

A partir de la data de signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Palma Aquarium para la Protección del Medio Ambiente i la Universitat de les Illes Balears, tot l’alumnat matriculat a la UIB obtindrà un preu especial per a l’entrada a les instal·lacions de Palma Aquarium.

Quan l’alumne presenti el carnet universitari vigent a la taquilla de Palma Aquarium, obtindrà directament un preu de 14 euros els adults i 10 euros els nins per a ell i fins a tres acompanyants.

La durada d’aquesta oferta per als estudiants s’estendrà fins a la finalització del conveni de col·laboració entre les dues entitats.

Tutorització d’estudiants en pràctiques externes a la Fundació Palma Aquarium

Aquesta actuació preveu la realització de pràctiques externes a la Fundació Palma Aquarium, a realitzar al Centre de Recuperació de Fauna Marina.

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto