Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi de la inserció laboral dels universitaris de la UIB 

Palma, 5 de desembre de 2016

REUNITS

El senyor Iago Negueruela Vázquez, conseller de Treball, Comerç i Indústria, en l’exercici de les facultats que té atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

El senyor Llorenç Pou Garcias, vicepresident del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, el qual exerceix les funcions de director d’aquest institut, d’acord amb el que estableix el Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’IBESTAT als articles 5.2, 8.2 i en l’exercici de les competències que li atribueix l’article 9.d) d’aquesta norma.

Les parts es reconeixen, en la representació que exerceixen, capacitat suficient per formalitzar el present conveni de col·laboració i de comú acord.

EXPOSEN

La UIB té com una de les funcions principals proporcionar a la societat professionals superiors competents; de fet, un indicador de la qualitat d’una institució universitària és que la formació rebuda pels seus titulats sigui pertinent i respongui a les funcions i tasques que demani el lloc de treball que hagin de desenvolupar. Per aquest motiu a la UIB hi ha el Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB - Universitat de les Illes Balears), per afavorir l’orientació i la inserció professional i laboral dels seus titulats i analitzar les característiques d’aquest procés amb l’objectiu d’afavorir la seva ocupabilitat.

Per fer efectiva aquesta voluntat es necessita poder disposar de tota una sèrie d’informacions sobre el nivell d’ocupabilitat referent als universitaris de les Illes Balears, en particular dels titulats per la mateixa UIB.

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), com a òrgan central de l’estadística autonòmica oficial, disposa de les eines i els fitxers estadístics oficials corresponents a les dades d’ocupació que li permeten determinar, amb referència a les persones que li indiqui la UIB, el nombre d’aquestes que es troben en una o altra situació laboral.

D’altra banda, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria té entre les seves competències analitzar l'ocupabilitat dels diferents col·lectius que conformen el mercat de treball de les Illes Balears, i entre els col·lectius de seguiment específic, per la seva transcendència, hi ha el de les persones amb estudis superiors, com són els estudiants titulats per la UIB. Per aquesta competència, la Direcció General d'Ocupació i Economia, corresponent a l’esmentada Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, disposa de l'Observatori del Treball de les Illes Balears, regulat pel Decret 81/2008, de 25 de juliol.

Atès que totes les parts implicades consideren essencial dur a terme una anàlisi de la inserció laboral dels alumnes titulats per la UIB, es planteja aquest conveni amb l’objectiu de fixar un marc de col·laboració estable entre la UIB, l’IBESTAT i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

CLAUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objectiu la realització de l’estudi de la inserció laboral dels graduats universitaris de la Universitat de les Illes Balears.

2. Actuacions i compromisos de la UIB

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

 • La tramesa de la base de dades, d’acord amb les instruccions i l’estructura de fitxer que indiqui IBESTAT, de la població graduada, així com també dels màsters i doctorats de la Universitat de les Illes Balears.
 • La coordinació amb l’IBESTAT a fi que el projecte sigui realitzat adequadament.

3. Actuacions i compromisos de l’IBESTAT

L’IBESTAT, com a òrgan central de l’estadística autonòmica oficial i garant del secret estadístic, tal com estableix la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, a l’article 10 i següents, es compromet a:

 • La codificació dels ensenyaments d’acord amb els codis corresponents i trametre l’estructura de fitxer que la Universitat de les Illes Balears ha de preparar amb la població de les promocions que s’indiquin per poder realitzar-ne el tractament estadístic.
 • El tractament dels resultats per a la seva anàlisi mitjançant l’operació estadística: 77 302 041 d’inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB.
 • La validació estadística dels resultats.
 • La tramesa de l’explotació estadística degudament anonimitzada mitjançant taules, d’acord amb el que estableix l’annex 1 d’aquest conveni, la qual podrà ser actualitzada per la comissió de seguiment, a la Universitat de les Illes Balears i a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, per a la realització d'una posterior publicació anual sobre inserció laboral dels estudiants universitaris.

4. Actuacions i compromisos de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, mitjançant l’Observatori del Treball de les Illes Balears, publicarà anualment i conjuntament amb la UIB un informe amb els principals resultats obtinguts de la inserció laboral dels titulats a la UIB. La informació que hagi de contenir l'informe s'acordarà a la comissió de seguiment que es crearà arran d'aquest conveni.

5. Tractament de les dades de caràcter personal

Les parts volen destacar que el tractament de les dades personals que hi pugui haver es farà amb respecte a la normativa aplicable, però en especial que aquest tractament serà emparat per la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. Finançament

Aquest acord de col·laboració no implica contraprestació econòmica per a cap de les parts signants.

7. Vigència

Les parts col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia per a la correcta execució del que s’ha pactat.

Aquest acord es mantindrà vigent des del moment en què se signi fins al 31 de desembre de 2017. Es prorrogarà automàticament per anualitats, sempre que les parts no manifestin per escrit el contrari amb un mes d’antelació abans que es renovi.

8. Comissió de seguiment

Per fer el seguiment de l’execució d’aquest acord, tal com estableix l’article 78.5 de la Llei 3/2003, es crea una comissió de seguiment, formada pels membres següents:

 1. Quatre persones en representació de la UIB, designades pel Rector de la UIB.
 2. Dues persones en representació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, designades pel conseller de Treball, Comerç i Indústria.
 3. Dues persones en representació de l’IBESTAT designades pel seu director.

9.     Imatge

La Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Treball, Comerç i Industria i l’IBESTAT es comprometen a deixar sempre constància del caràcter de col·laborador a les publicacions que es derivin del marc de les activitats contingudes en aquest conveni.

10. Resolució

Aquest acord es pot resoldre o rescindir, de manera anticipada, per les causes següents:

 1. Per mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
 2. Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es derivin de l’objecte del acord.
 3. Per l’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la denúncia prèvia d’una de les parts.

11. Resolució de conflictes

Els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar els ha de resoldre la comissió de seguiment mixta creada a la clàusula vuitena, d’acord amb l’article 78.5 de la Llei 3/2003.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria,
Iago Negueruela
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president del Patronat de la FUEIB

Per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears,
Llorenç Pou
En funcions de director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex 1

Relació de variables anònimes que s’han de trametre a la Universitat de les Illes Balears (UIB):

 • Taxa d'afiliació per QUALIFICACIÓ i sexe.
 • Taxa d'afiliació per PRÀCTIQUES CURRIC OBLIG i sexe.
 • Taxa d'afiliació per PRÀCTIQUES CURRIC VOLUNT i sexe.
 • Taxa d'afiliació per PRÀCTIQUES EXTRACURR i sexe.
 • Taxa d'afiliació per ERASMUS i sexe.
 • Taxa d'afiliació per SICUE i sexe.
 • Taxa d'afiliació per UNS ALTRES PROGRAMES MOBILITAT i sexe.
 • Taxa d'afiliació per VIA ACCÉS i sexe.
 • Taxa d'afiliació per branca i sexe.
 • Taxa d'afiliació per àmbit de coneixement (ISCED 2) i sexe.
 • Taxa d'afiliació per titulació i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per nota mitjana i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per Pràctiques curriculars i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per Pràctiques Curriculars optatives i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per Pràctiques Extracurriculars i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per ERASMUS i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per SICUE i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per Altres programes internacionals i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per Via accés i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per branca i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per àmbit de coneixement (ISCED 2) i sexe.
 • Percentatge d'autònoms per titulació i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per Qualificació i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per Pràctiques curriculars obligat i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per pràctiques curriculars optatives i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per pràctiques extracurriculars i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per ERASMUS i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per SICUE i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per Altres programes internacionals i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per VIA ACCÉS i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per branca i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per àmbit de coneixement (ISCED 2) i sexe.
 • Percentatge d'indefinits per titulació i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per Qualificació i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per Pràctiques curriculars obligatòries i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per Pràctiques curriculars voluntàries i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per Pràctiques extracurriculars i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per ERASMUS i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per SICUE i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per Uns altres programes mobilitat i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per via accés i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per branca i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per àmbit de coneixement (ISCED 2) i sexe.
 • Grup de cotització dels titulats universitaris per titulació i sexe.
 
Contenido en el idioma por defecto