Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Halears i la Universitat Catalana d’Estiu

Palma, 28 de juliol de 2016

PARTICIPANTS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, el senyor Jordi Casassas i Ymbert, President de l’Equip Rector de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a, 08007 Barcelona.

Les parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN

Que són objectius comuns promoure i fomentar el progrés i desenvolupament generals de la cultura catalana.

Que ambdues parts col·laboren de temps enrere en virtut de l’acord marc signat el 17 d’agost de 1991.

Que, amb aquesta finalitat, la Fundació UCE organitza anualment, a Prada, un intercanvi cultural per posar en contacte els corrents intel·lectuals de tota la nostra àrea lingüística.

Que la UIB està interessada que aquest intercanvi tingui la màxima difusió territorial i que hi participin, bàsicament, els professors i els intel·lectuals de les Illes Balears.

I per dur-ho a terme,

CONVENEN

Primer. La UIB aportarà a la UCE la quantitat de 2.000 (dos mil) euros en concepte de subvenció per a la consecució dels objectius aquest any 2016.

Segon. La UCE, en coordinació amb el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB, destinarà aquesta aportació a la difusió (cartells, programa imprès i pàgina web) de les activitats culturals que desenvolupa.

Tercer. En contrapartida, la UCE es farà càrrec dels costs de desplaçament, manutenció i allotjament dels professors que intervinguin en els seminaris universitaris i conferències organitzats a Prada per la UIB. Aquestes despeses no poden superar els 2.000 (dos mil) euros de la subvenció. La UCE justificarà amb una memòria la realització d’aquestes activitats.

Quart. Aquest conveni tindrà validesa per a les activitats de la 48a edició de la UCE (agost de 2016) i acabarà de vigir el 31 de desembre de 2016.

Així ho acorden i firmen, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

El Rector de la UIB,
Llorenç Huguet

El Rector de la UCE,
Jordi Casassas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto