Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Donació d’una escultura per part dels senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de desembre de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny).

De l’altra, el senyor Joan Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, professor, amb domicili (...), i amb DNI (...).

I de l’altra, el senyor Jaime Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, jubilat, amb domicili (...), amb DNI (...).

INTERVENEN

El primer, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Els altres dos, en nom i dret propis i en la condició d’hereus del senyor Jaume Mir Ramis.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest document i obligar-se i

EXPOSEN

Primer. Que el senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador són propietaris d’una escultura amb el títol, les mides en centímetres, el material i el valor següents:

Nuredduna amb lira, de 72 × 33 × 33 cm, en bronze, de 12.000 (dotze mil) euros.

La seva titularitat deriva de l’escriptura d’addició d’herència núm. 1756, atorgada davant la notària de Santa Maria del Camí senyora Maria Josep Cànaves Bertos el dia 10 d’octubre de 2016. Així, en aquesta escriptura l’escultura descrita s’integra a l’apartat IV, on figura la relació d’escultures amb el nombre de reproducció de cadascuna (en total tres), que els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador s’adjudiquen en plena propietat per parts iguals.
L’escultura és obra de l’escultor felanitxer Jaume Mir Ramis, conegut per la bellesa que confereix a la matèria i de gran sensibilitat i tremp artístic. Per altra banda, el vessant que li donà més renom, i al qual es dedicà més intensament, fou la recreació de personatges i figures rellevants tant de la història com de l’imaginari balear: escultures de Ramon Llull, fra Juníper Serra, l’arxiduc Lluís Salvador, sor Francina Cirer i l’arquitecte Guillem Sagrera i les figures del foner balear (sobre el qual féu múltiples versions, tant individuals com en grup), la Balanguera o els trencadors de marès, entre d’altres.

Segon. En virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l’autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis.
També, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears».

Tercer. Els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. El senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador fan donació a la Universitat de les Illes Balears de l’escultura esmentada al primer apartat de l’expositiu.
L’escultura està valorada en 12.000 (dotze mil) euros, tal com s’indica a l’escriptura esmentada.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa de contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, perquè s’exhibeixi públicament i, si escau, per al seu ús per a la docència i la recerca universitària.

Quart. L’escultura es troba dipositada al campus de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové del senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador.

Llegit per les parts el document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Joan Mir

Jaime Mir

Diligència

La present donació la va aprovar el Consell de Direcció de data 18 d’octubre de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto