Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Donació d’una escultura per part dels senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de desembre de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny).

De l’altra, el senyor Joan Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, professor, amb domicili a la carretera de Valldemossa, 232, Son Sardina, Palma, i amb DNI 41344316 E.

I de l’altra, el senyor Jaime Mir Obrador, major d’edat, casat en règim de separació de béns, jubilat, amb domicili al carrer de les Magnòlies, 24, Palmanyola, Bunyola, amb DNI número 42942585 K.

INTERVENEN

El primer, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Els altres dos, en nom i dret propis i en la condició d’hereus del senyor Jaume Mir Ramis.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest document i obligar-se i

EXPOSEN

Primer. Que el senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador són propietaris d’una escultura amb el títol, les mides en centímetres, el material i el valor següents:

Nuredduna amb lira, de 72 × 33 × 33 cm, en bronze, de 12.000 (dotze mil) euros.

La seva titularitat deriva de l’escriptura d’addició d’herència núm. 1756, atorgada davant la notària de Santa Maria del Camí senyora Maria Josep Cànaves Bertos el dia 10 d’octubre de 2016. Així, en aquesta escriptura l’escultura descrita s’integra a l’apartat IV, on figura la relació d’escultures amb el nombre de reproducció de cadascuna (en total tres), que els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador s’adjudiquen en plena propietat per parts iguals.
L’escultura és obra de l’escultor felanitxer Jaume Mir Ramis, conegut per la bellesa que confereix a la matèria i de gran sensibilitat i tremp artístic. Per altra banda, el vessant que li donà més renom, i al qual es dedicà més intensament, fou la recreació de personatges i figures rellevants tant de la història com de l’imaginari balear: escultures de Ramon Llull, fra Juníper Serra, l’arxiduc Lluís Salvador, sor Francina Cirer i l’arquitecte Guillem Sagrera i les figures del foner balear (sobre el qual féu múltiples versions, tant individuals com en grup), la Balanguera o els trencadors de marès, entre d’altres.

Segon. En virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l’autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis.
També, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears».

Tercer. Els senyors Joan Mir Obrador i Jaime Mir Obrador volen contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. El senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador fan donació a la Universitat de les Illes Balears de l’escultura esmentada al primer apartat de l’expositiu.
L’escultura està valorada en 12.000 (dotze mil) euros, tal com s’indica a l’escriptura esmentada.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa de contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, perquè s’exhibeixi públicament i, si escau, per al seu ús per a la docència i la recerca universitària.

Quart. L’escultura es troba dipositada al campus de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové del senyor Joan Mir Obrador i el senyor Jaime Mir Obrador.

Llegit per les parts el document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Joan Mir

Jaime Mir

Diligència

La present donació la va aprovar el Consell de Direcció de data 18 d’octubre de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).