Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre l’Obra Cultural Balear, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de novembre de 2016 

REUNITS 

D’una part, el senyor Jaume Mateu i Martí, com a president de l’Obra Cultural Balear, amb domicili social al carrer de Sant Alonso, 24, CP 07001, Palma, i domicili fiscal al carrer de Jaume Ferran, 60, CP 07004, Palma, CIF G-07070196.

De l'altra, la senyora Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social de la UIB, en virtut de nomenament pel Decret 95/2015, de 27 de novembre (BOIB núm. 175, de 28 de novembre).

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 23 de juny).

INTERVENEN 

El primer en representació de l'Obra Cultural Balear, en virtut de l'article 23 dels Estatuts d'aquesta entitat, inscrita en el Registre Nacional d'Associacions amb el núm. 10959.

La segona en representació del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el que estableixen l’article 11.2 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i l’article 4.1.a) del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, aprovat pel Decret 50/2004, de 28 de maig (BOIB núm. 79, de 5 de juny).

El tercer en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN  

 1. Que l’Obra Cultural Balear té com a objectiu fonamental defensar i promoure la llengua i la cultura catalana i la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears, a més de defensar i promoure el patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i la seva consciència nacional, en el marc dels Països Catalans i en estreta col·laboració amb totes les altres associacions de les Illes Balears, del Principat, de Catalunya Nord, del País Valencià, de la Franja d’Aragó, d’Andorra i de l’Alguer que comparteixin les mateixes finalitats socials.
 2. Que el Consell Social, de conformitat amb l’article 1 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, és un òrgan col·legiat de la Universitat de les Illes Balears mitjançant el qual la societat d’aquesta comunitat autònoma participa i col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic de la Universitat en el marc on s’enquadra.
 3. Que entre les funcions de relació amb la societat del Consell Social hi ha, segons l’article 2.A)1 de la Llei 2/2003, de 20 de març, promoure vincles de col·laboració mútua entre la Universitat i les entitats socials, econòmiques, professionals i culturals representatives de les Illes Balears.
 4. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 5. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 6. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari que hi hagi una bona entesa i col·laboració, motiu pel qual acorden de subscriure aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Realització de programes de formació.
 5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària a Can Alcover.
 6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objectius de les parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Participació del Consell Social

El Consell Social de la UIB oferirà a l’OCB una relació d’activitats relatives a la recerca i publicació de la UIB perquè es puguin difondre a través de les trenta delegacions de l’OCB i les dotze entitats amigues.

Quarta. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a les parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Cinquena. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Sisena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per sis membres, dos de designats per l’Obra Cultural Balear, dos pel Consell Social i dos per la UIB. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se signa al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Francesca Mas
Presidenta del Consell Social

Per l’Obra Cultural Balear,
Jaume Mateu
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d’octubre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto