Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Annex

Conveni d'intercanvi d'estudiants entre la Universitat de les Illes Balears Palma, Regne d’Espanya
l’École des Sciences de la Gestion
Universitat del Quebec a Mont-Real
Mont-Real, Canadà

Per tal de dur a terme activitats de col·laboració mútuament beneficioses, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'École des Sciences de la Gestion de la Universitat del Quebec a Mont-real (ESG UQAM), de conformitat amb l'article 2 del conveni general entre les dues institucions, acorden la realització d'intercanvis d'estudiants.

Article 1. Objectiu

Les dues institucions coincideixen sobre la conveniència i la importància d'establir una relació de cooperació mútua en els camps de l'educació i la recerca. L'objectiu principal d'aquest conveni és l'intercanvi d'estudiants matriculats en els programes d'estudis de grau de l'École des Sciences de la Gestion de la Universitat del Quebec a Mont-real i els programes corresponents de la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, en la mesura que aquests programes no estiguin sotmesos a restriccions.

Article 2. Durada de les estades

Aquest conveni permet que els participants es matriculin com a estudiants d'intercanvi a temps complet, per un període que no ultrapassi dos semestres consecutius, de les assignatures escollides i disponibles a la institució d'acollida, una vegada seleccionats i que hagin rebut l'assessorament i l'orientació necessaris a la seva institució d'origen.

Les persones responsables dels programes d'estudis en qüestió matricularan els estudiants d'intercanvi de les assignatures corresponents segons la disponibilitat d'aquestes. La possibilitat d'incloure programes de pràctiques en el conveni i la manera en què aquests es durien a terme podrien ser objecte de futures negociacions i d'un altre annex del conveni general.

Article 3. Procediment de selecció

Cada institució serà responsable de la selecció dels seus candidats d'intercanvi a través dels seus departaments acadèmics i dels procediments de selecció d'estudiants.

La selecció dels estudiants a la UIB s'ha de completar amb suficient antelació, de manera que la informació requerida per a l'admissió serà rebuda pel coordinador del programa a l’ESG UQAM abans del 15 d'abril per a l'admissió el semestre de tardor (setembre a desembre) i del 15 d'octubre per a l'admissió el semestre d'hivern (gener a abril).

La selecció dels estudiants a l’ESG UQAM s'ha de completar amb suficient antelació, de manera que la informació requerida per a l'admissió serà rebuda pel coordinador del programa a la UIB abans del 30 de maig per a l'admissió el semestre de tardor (setembre a gener) i del 30 d’octubre per a l'admissió el semestre de primavera (febrer a juny).

La institució d'acollida es compromet a matricular els estudiants de les assignatures escollides en el moment que rebi la sol·licitud completa amb tots els documents necessaris, sempre que aquestes assignatures no estiguin sotmeses a restriccions.

Si la sol·licitud no és completa, la institució d'acollida no podrà garantir l'admissió de l’estudiant.

La institució d'acollida informarà els candidats de la seva admissió, per correu postal, al més aviat possible després de la recepció de les sol·licituds completes dels estudiants.

Article 4. Condicions econòmiques i assegurança mèdica

Els estudiants admesos en el programa d'intercanvi:

  • continuaran matriculats a temps complet a la seva institució d'origen i hi abonaran els drets de matrícula i altres taxes;
  • assumiran les despeses ocasionades per la participació en el programa d'intercanvi: viatges (nacionals i internacionals), manutenció (allotjament i alimentació), taxes administratives, assegurança mèdica, llibres i altres despeses imprevistes i personals;
  • tramitaran els [FC1] permisos i autoritzacions necessaris per complir amb la legislació aplicable en matèria d'immigració del país d'acollida;
  • amb excepció dels ciutadans de països que hagin subscrit acords bilaterals de seguretat social amb el govern del Quebec (Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Romania i Suècia) i que cotitzin en els seus respectius sistemes de seguretat social, els estudiants admesos al programa d'intercanvi a l'ESG UQAM hauran de contractar amb la UQAM la pòlissa de salut obligatòria per a estudiants estrangers al Quebec.

La institució d'acollida es compromet a ajudar els estudiants visitants a trobar allotjament i a garantir que es puguin beneficiar de tots els serveis d'orientació que els puguin ser d'utilitat durant l’estada. A la UQAM, el Servei d’Acollida dels Estudiants Internacionals serà responsable d'ajudar els estudiants internacionals en mobilitat a trobar un allotjament adequat. A la UIB, complirà aquesta funció el Servei de Relacions Internacionals. La institució d'origen informarà degudament els candidats sobre les condicions econòmiques del programa d'intercanvi d'estudiants.

Article 5. Condició per participar

En el moment de la participació en el programa d'intercanvi, els estudiants matriculats en un programa de grau a la seva institució d'origen hauran d'haver completat com a mínim un any d'estudis a temps complet (o equivalent) del seu programa.

Article 6. Convalidació d'assignatures

Les assignatures cursades a la institució d'acollida es convalidaran com a part dels requisits per obtenir un títol a la institució d'origen de l'estudiant. Això no obstant, aquestes assignatures cursades no comptaran per a l'obtenció d'un títol a la institució d'acollida. Cada institució es compromet a enviar a la institució associada l'expedient dels estudiants participants en un termini de 60 dies a partir del final del semestre.

Article 7. Competència lingüística

Els estudiants que participin en un programa d'intercanvi hauran de tenir un bon domini dels idiomes (català, espanyol, francès i anglès) de les assignatures que cursin a la institució d'acollida. A aquest efecte, hauran de presentar certificats de la seva competència lingüística expedits per un òrgan competent.

Article 8. Nombres

Les institucions associades intercanviaran un màxim de quatre (4) estudiants matriculats per un semestre d’estudis cada curs escolar. Un estudiant que es matriculi per dos semestres equivaldrà a dos estudiants que es matriculin per un semestre. Les institucions associades s'esmerçaran a mantenir un equilibri general en el nombre d'estudiants per semestre que intercanviïn durant el període de vigència del conveni.

Article 9. Responsabilitats

Cada institució designarà una persona responsable de l'execució d'aquest conveni. Els representants designats per les institucions són: el vicedegà de Relacions Internacionals de l'École des Sciences de la Gestion per la Universitat del Quebec a Mont-real i el Servei de Relacions Internacionals, la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme per la Universitat de les Illes Balears. Aquestes persones coordinaran els intercanvis i les altres activitats que hagin acordat les parts.

Article 10. Contactes

Qualsevol modificació que es vulgui introduir en aquest conveni s'ha de comunicar i enviar per escrit a les persones següents:

Servei de Relacions Internacionals
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Mallorca, Espanya)

Vice-doyen à l’international
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec)Canada   H3C 3P8

Article 11. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà una vigència de cinc (5) anys. Serà prorrogable una vegada n’hagin fet la corresponent valoració el Servei de Relacions Internacionals, en col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Turisme, per la Universitat de les Illes Balears, i el Servei de Relacions Internacionals, en col·laboració amb el vicedegà de Relacions Internacionals de l'École des Sciences de la Gestion, per la Universitat del Quebec a Mont-real. Qualsevol de les parts pot rescindir el conveni, amb notificació a l'altra part amb sis mesos d'antelació. Això no obstant, les parts acorden que les activitats en curs es duran a terme íntegrament abans que es faci efectiva la rescissió.

El present conveni substitueix i deixa sense efectes l’anterior signat entre les parts, de 16 de febrer de 2012.

Signat a Palma, el dia 23 de setembre de 2016     

Universitat de les Illes Balears
Dr. Llorenç Huguet
Rector

Signat a Mont-real, el dia 5 de desembre de 2016

École des Sciences de la Gestion
Universitat del Quebec a Mont-réal
Stéphane Pallage, Ph. D.
Degà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).


 [FC1]Please check the translation in catalan. Moltes gràcies.

 
Contenido en el idioma por defecto