Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Mútua Universal

Palma, 11 de gener de 2017

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07121 Palma, i CIF Q0718001A.

De l’altra, el senyor Carlos Banqué Mascarilla, amb NIF 39678989X, en representació de Mútua Universal, Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 10 (en endavant, Mútua Universal), amb domicili social a Barcelona (08022), a l’avinguda Tibidabo, 17-19, amb CIF G08242463, que actua en virtut de les facultats que li han estat atorgades en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona senyor Francisco Armas Omedes amb data 18 de juliol de 2014 i número de protocol 2095.

EXPOSEN

  1.  Que Mútua Universal és una entitat col·laboradora de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en la gestió d’accidents de treball i malalties professionals i altres prestacions que siguin autoritzades en cada moment.
  2. IQue La Universitat de les Illes Balears està interessada a procurar als seus alumnes el coneixement i la pràctica de les funcions que realitzen les mútues en la seva col·laboració amb la Seguretat Social.
  3. Que ambdues parts, reconeixent la capacitat legal necessària per al present acte,

ACORDEN 

Primera. Objecte. Establir el marc de col·laboració per regular les activitats de cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, innovació i transferència de coneixements, en els termes que s’indiquen més avall.

Segona. Contingut. Aquesta col·laboració es concretarà en la realització de les activitats esmentades en matèria de prestacions de la Seguretat Social provinents de les contingències laborals i comunes, entre la Universitat des Illes Balears i la Mútua Universal, durant el curs acadèmic 2016-17.

Així doncs, Mútua Universal podrà participar en els esdeveniments i conferències que organitzi la Universitat de les Illes Balears que tinguin per objecte la difusió de les finalitats i prestacions vigents en matèria de seguretat social, així com qualsevol altre que pugui estar relacionat amb els aspectes esmentats.

Tercera. Compromís de les parts. El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Quarta. Programes o projectes específics. Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

  1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.

Aquest protocols hauran de tenir l’aprovació del representant de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres. La col·laboració que prestin la Mútua Universal i la Universitat de les Illes Balears no comportarà cap tipus de compensació econòmica entre les parts.

Sisena. Protecció de dades i confidencialitat. En cap cas el present acord de col·laboració no suposarà cessió o comunicació de dades ni fer-ne el tractament posterior, segons l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts acorden que mantindran amb caràcter confidencial tota la informació i documentació que cadascuna hagi subministrat a l’altra part fins a la data i la que se subministri en el futur en el marc del present acord i, en conseqüència, s’abstindran de comunicar-la a tercers, totalment o parcialment, i/o d’utilitzar-la en benefici propi o de tercers fora del context del present acord.

Tanmateix, aquesta informació podrà comunicar-se a directors, gerents, treballadors, assessors externs i altres persones vinculades a les parts que hagin de conèixer la informació proporcionada a efectes del desenvolupament de l’acord, sempre fent-los saber fefaentment l’existència de la present clàusula de confidencialitat i la responsabilitat que tenen de complir-la.

Les parts queden exceptuades d'aquest compromís de confidencialitat respecte de la informació: (I) si és de domini públic, (II) si pren estat públic en el futur, (III) si és requerida a alguna de les parts per alguna autoritat pública competent per fer-ho, o (IV) si existeix una autorització escrita de l’altra part per divulgar-la o difondre-la.

Una vegada acabat aquest acord, cada part retornarà a l’altra totes les còpies que continguin procediments que tingui en poder seu i/o que estiguin en poder dels seus respectius receptors d'informació i destruirà totes les còpies que continguin informació derivada o que reflecteixin de qualsevol forma els procediments utilitzats.

Setena. Comissió mixta. Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada, com a mínim, per dos representants de cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament de l’acord.

Vuitena. Naturalesa jurídica i propietat intel·lectual. De conformitat amb el que estableix l'article 4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el present acord de col·laboració queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la dita llei.

Tota la informació resultant d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, llevat que s’estableixin altres normes.

Novena. Causes d'extinció. Són motiu d'extinció del present acord de col·laboració, a més de l'expiració del termini de vigència, l'incompliment dels acords pactats i, si escau, la denúncia unilateral de qualsevol de les parts.

En qualsevol cas, la part que pretengui resoldre el present acord al·legant incompliment de l’altra part, haurà de requerir-li el compliment de l'obligació de forma fefaent i atorgant-li un termini de trenta (30) dies perquè pugui esmenar l’incompliment. Si transcorregut aquest termini l’incompliment no ha estat esmenat, la part perjudicada podrà exercitar l'esmentada facultat.

Desena. Notificacions. Tota notificació que s'efectuï entre les parts es farà per escrit de forma fefaent als respectius domicilis indicats a l'encapçalament d'aquest acord.

Qualsevol canvi de domicili d'una de les parts ha de ser notificat a l’altra de forma immediata i fefaent.

Onzena. Jurisdicció. Les parts acorden que en el supòsit de ser necessari solucionar qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents territorialment.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Mútua Universal,
Carlos Banqué
Director territorial

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data de 15 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto