Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Protocol annex a lacord marc de col·laboració signat entre Informática el Corte Inglés, SA (IECI, SA), i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3115)

Programa específic orientat al processament en alta disponibilitat en núvol

Palma, 9 de novembre de 2016

Amb data 24 de setembre de 2015 se signà un acord marc de col·laboració entre Informática El Corte Inglés, SA, i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de l'administració electrònica, l'aplicació de les TIC al turisme i el desenvolupament dels territoris intel·ligents, entre altres temes.

El present annex desenvolupa, en la forma que estableix el present acord marc, un programa específic de col·laboració, orientat a la transferència de coneixement i recerca en l’àmbit del processament en alta disponibilitat en núvol.

Aquest annex es desenvoluparà a partir de les condicions següents:

Primera. Objectiu del programa específic

Aquest programa específic s'estableix per desenvolupar coneixement sobre un àmbit que està suposant una revolució en el món de les TIC: el processament de dades en núvol en entorns que requereixen extremats nivells de disponibilitat operativa. Es vol aportar coneixement sobre la capacitat d’adaptació del sistema a la demanda requerida, racionalitzant els recursos de processament en situacions de variabilitat extrema de demanda (condicions de pic i vall).

Segona. Tipus de cooperació del programa específic

Informàtica El Corte Inglés es copropietària de la firma KIO Networks España, especialitzada en serveis TIC de missió crítica i que disposa d’un centre de processament Tier IV de darrera generació.

La cooperació entre IECI i la UIB inclourà els punts següents:

  1. Seminari conferència sobre els entorns de missió crítica i els models en núvol per als alumnes al final de curs.
  2. Marc de transferència de coneixement entre la UIB i el centre de KIO España.
  3. Cessió de capacitat de processament en núvol per a avaluació i per a l’ús en algun estudi de postgrau o projecte d’innovació de la UIB.
  4. Aquells que, de comú acord, s’estableixin.

Tercera. Àmbit de la cooperació tècnica i cessió de capacitat de processament

La cooperació tècnica es desenvoluparà mitjançant la cessió d’un entorn virtual de les característiques següents: 6 vCPU, 12 GB RAM, 100 GB disc SAS, 200 GB SATA (ambdues amb sistema de seguretat), 1 tallafoc virtual amb 10 Mbps de cabal i 1 IP públic, tot actiu per a l’any lectiu 2016-17.

Quarta. Condicions financeres

  1. Els costs de la cessió d’ús en qüestió són assumits per Informàtica El Corte Inglés i KIO Networks España, al termini especificat a vigència i durada.
  2. Qualsevol ampliació de l’abast del present programa específic es valorarà separadament i específicament, i haurà de ser aprovada, si escau, per les dues parts signants de l’acord marc.
  3. El present programa específic no implica cap tipus de compromís d’assignació de recursos i personal per a cap de les parts.

Cinquena. Vigència i durada

El present programa específic és vàlid per al curs 2016-17 i pot renovar-se, de comú acord, sota l’acord marc de col·laboració.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Coordinació

El responsable de la coordinació d’aquest programa específic dins la UIB és el vicerector d’Innovació i Transferència, que pot designar l’interlocutor corresponent per a cada activitat.

La direcció d’Informàtica El Corte Inglés a les Illes Balears i la de KIO Networks España, o les persones que deleguin, són els coordinadors per part d’IECI.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present programa específic, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per IECI,
Antoni Carmona
Delegació Balears IECI
Director

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto