Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre Turistec, Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme (turistec), i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 10 de febrer de 2017

REUNITS

D'una banda, el senyor Jaume Monserrat Quintana, president i com a representant del Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme (TurisTec), de conformitat amb el nomenament acordat a l'assemblea general ordinària del dia 10 de juny de 2015, legalment convocada i celebrada segons els Estatuts de l'associació, amb domicili a Palma, ParcBIT, carrer d’Isaac Newton, edifici Disset, A6.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb les respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS DE L’ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'investigació conjunts, intercanvi de coneixements i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s’indiquen més avall. El principal objectiu d'aquest acord és l'anàlisi, l’estudi i la difusió de les activitats associades al sector de les TIC i el turisme, prestant especial interès a la seva importància i influència en el creixement econòmic de multitud de subsectors productius i de serveis, especialment a les Illes Balears.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions es desenvoluparà principalment dins les àrees d'actuació següents:

  1. Intercanvi de coneixement, bases de dades i altres fonts d'informació.
  2. Col·laboració bidireccional en la investigació i en la docència.
  3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis.
  4. Estudis i projectes conjunts d'investigació.
  5. Programes de formació conjunts.
  6. Pràctiques curriculars i extracurriculars d'alumnes a l'associació.
  7. Intercanvi d'experiències.
Tercera. Àrees de cooperació

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en les quals es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Condicions financeres
  1. No hi ha compromís financer assumit per les institucions en signar-se aquest acord.
  2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers aportats per les dues institucions.
Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Els coordinadors d'aquest acord han de determinar en cada cas la possibilitat de publicació dels resultats, estudis i altres productes que puguin sorgir fruit d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

Aquest acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El coordinador d'aquest acord per part de la Universitat de les Illes Balears és el degà de la Facultat de Turisme, o persona que delegui. El coordinador per part de TurisTec és la directora del Clúster, senyora Elena Villa.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per tal de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i data indicats, el present acord de col·laboració.

Per TurisTec,
Jaume Monserrat
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de setembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 
Contenido en el idioma por defecto